Готовый кроссворд по маркетингу - на тему "Маркетинговi дослiдження (укр.)"

 
По горизонтали
3. Обєктивне ймовiрнiсне судження про динамiку найважливiших характеристик товарного ринку
4. Iнформацiя, данi, якi зiбранi спецiально для вирiшення проблеми певного маркетингового дослiдження
11. Обробка отриманих даних, проведення аналiзу, формулювання та представлення висновкiв i рекомендацiй - … етап
20. Вихiдний елемент маркетингових дослiджень та найцiннiший ринковий продукт
21. Властиве товарному виробництву змагання мiж окремими економiчними субєктами
22. Основний i найпоширенiший метод збирання первинної iнформацiї
24. Метод який застосовують у пошукових дослiдженнях, у разi тестування продукцiї та проведення рекламної кампанiї
По вертикали
1. Представники певної сукупностi субєктiв
2. Iнформацiя, данi, якi зiбранi не для вирiшення проблем певного маркетингового дослiдження
5. Дослiдження, пiд час якого в контрольованих умовах змiнюють один або кiлька параметрiв
6. Данi iз статистичних довiдникiв, перiодики, теле-, радiопередачi
7. Збирання необхiдної iнформацiї, накопичення даних, необхiдних для подальшого аналiзу - … етап
8. Реальна оцiнка ситуацiї за допомогою систематичного облiку поведiнки субєктiв без словесної чи iншої комунiкацiї i без впливу на обєкт
9. Системне збирання i обєктивний запис, класифiкацiя, аналiз i узагальнення даних щодо поведiнки, потреб, вiдносин, вражень, мотивацiй окремих осiб та органiзацiй
10. Боротьба мiж великими пiдприємствами, що утворилися у результатi концентрацiї виробництва - … конкуренцiя
12. Подiл усього ринку на окремi частини (сегменти), кожен з яких охоплює бiльш або менш однорiднi групи потенцiйних покупцiв з приблизно однаковими споживчими перевагами i стереотипом поведiнки
13. Здатнiсть пiдприємства посiсти вiдповiдну позицiю на конкурентному ринку
14. Спiввiдношення мiж попитом i пропозицiєю, рiвнем i динамiкою цiн, товарних запасiв тощо
15. Вiдтворення дiї рiзних маркетингових чинникiв за допомогою економiко-математичних моделей
16. Постiйне вiдстеження чiткого кола вторинної iнформацiї та її систематизацiя
17. Потенцiйна готовнiсть людини у вiдповiдний спосiб реагувати на дiю чинникiв навколишнього бiзнес-середовища
18. Отримання iнформацiї про взаємозвязок мiж залежними i незалежними змiнними
19. Процес збору первинних матерiалiв у маркетингових дослiдженнях, за допомогою заповнення вiдповiдних бланкiв
23. Данi про стан ринку i всi його елементи з перших вуст
25. Постановка проблеми, яку потрiбно вивчити та вирiшити за допомогою маркетингового дослiдження, постановка цiлей дослiдження, розробка плану дослiдження - … етапПохожие категории кроссвордов

1.
Науковi дослiдження (укр.)
2.
Эстетика (укр.)
3.
Цiноутворення (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Информатика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Маркетинг (укр.) - Маркетинговi дослiдження (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiчне дослiдження (укр.)
3.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи науково-педагогiчного дослiдження (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по маркетингу

- А -
- Б -
- В -
- И -
- К -
- М -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы