Готовый кроссворд по маркетингу - на тему "Комунiкацiї (укр.)"

 
По горизонтали
4. Форма комунiкацiї, яка має “стерильний” характер, тобто вiльний вiд емоцiй (вiдомостi, закодованi за допомогою символiв)
8. Створення i пiдтримування постiйних звязкiв мiж фiрмою i ринком з метою активiзацiї продажу товарiв i формування позитивного iмiджу шляхом iнформування, переконування та нагадування про свою дiяльнiсть
14. Мережа повного взаємозв’язку
16. Цiлi реклами, спрямованi на збiльшення доходу та прибутку як результат проведення рекламної кампанiї
18. Процеси комунiкацiї у межах органiзацiї
23. Комунiкацiї, якi виникають спонтанно. Вони не санкцiонованi менеджментом, пiдтримують формальнi комунiкацiї, заповнюють розриви у формальних комунiкацiях
По вертикали
1. Вид реклами, використовується на етапi зрiлостi для того, щоб змусити споживача згадати про товар
2. Споживач,на якого спрямована iнформацiя про товар
3. Iнформацiя, адресована цiльовiй аудиторiї, представлена у формi набору символiв
4. Фiрма або агент промислового пiдприємства, якi здiйснюють реалiзацiю продукцiї
5. Пiдтримування в памятi споживачiв iнформацiї про товар у перiод мiж купiвлями
6. Комунiкацiї, якi мають мiсце мiж членами однiєї групи або працiвниками одного рiвня
7. Незапланованi викривлення iнформацiї в результатi втручання в процес комунiкацiї факторiв зовнiшнього середовища
9. Стратегiя для пiдвищення ефективностi комунiкацiї з позицiй Вiкна Джохарi, яка полягає у збiльшеннi поля арени (зменшеннi поля фасаду) вимагає вiд вiдправника бiльшої вiдкритостi у доведеннi iнформацiї
10. Сукупнiсть умов, ознак, якi характеризують становище в економiцi певного регiону, країни
11. Фактор який впливає на вибiр споживача
12. Вид реклами, яка проводиться на етапi зростання життєвого циклу товару для того, щоб переконати споживачiв у перевазi певної марки товару i сприяти збiльшенню обсягу продажу
13. Комунiкацiї мiж двома та бiльше особами
15. Комiсiйного продажу товару, при якiй його власник передає комiсiонеру товар для реалiзацiї зi складу
17. Закодована за допомогою будь-яких символiв iнформацiя, призначена для передачi
19. Вид реклами, застосовується переважно для створення попиту на етапi виведення нового товару на ринок
20. Фактор, що перешкоджає здiйсненню ефективної комунiкацiї, коли працiвник говорить те, що бажає почути його керiвник
21. Система повiдомлень, на яку усвiдомлено звернено увагу конкретного споживача для складання повного уявлення про будь-яке явище чи подiю
22. Комунiкацiї, якi сполучають функцiї i рiвнi управлiння органiзацiї, проходять крiзь них
23. Стиль мiжособових комунiкацiй за матрицею вiкно Джохарi, який полягає у тому, що жодний з учасникiв не обiзнаний про предмет комунiкацiї. В цьому випадку ефективнiсть комунiкацiї є найменшоюПохожие категории кроссвордов

1.
Психологiя (укр.)
2.
Туризм (укр.)
3.
Страхування (укр.)
4.
Контролiнг (укр.)
5.
Религия (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Бiологiя (укр.) - Птахи (укр.)
3.
По предмету Фармакологiя (укр.) - Аптека (укр.)
4.
По предмету Природознавство (укр.) - Загадки (укр.)


Кроссворды по маркетингу

- А -
- Б -
- В -
- И -
- К -
- М -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы