Готовый кроссворд по предмету Макроекономiка (укр.) - на тему "Споживання домогосподарств (укр.)"

 
По горизонтали
3. Яка крива показує обернену залежнiсть, мiж iнфляцiєю i безробiттям
4. У кого така особливiсть: заощадження розглядаються не тiльки як вiдкладене споживання, але i як процес формування портфеля активiв майна суб’єкта, а споживання залежить не вiд поточногодоходу, а вiд постiйного
5. Дохiд,який є частиною поточного доходу,який люди не сподiваються отримувати в майбутньому
6. Яке споживання залежить вiд недоходних факторiв
7. Необхiдний елемент функцiонцвання економiчної системи,який дозволяє iснувати державi з апаратом управлiння i функцiями, утримувати непрацездатних, долати надмiрну майнову нерiвнiсть, забезпечувати гармонiю суспiльних i особистих економiчних iнтересiв
8. Напрям економiчної думки, який виступає проти приватної власностi,незароблених доходiв i права спадщини
9. Прийняття пiдприємцем рiшень, якi визначають частку участi окремого фактора у виробництвi, змiнюють комбiнацiю використання усiх факторiв у сукупностi,це
12. Найважливiша i найбiльша складова ввп
13. Надмiрне, проти потреб товарообiгу, збiльшення кiлькостi паперових грошей з наступним їх швидким знецiненням,це
14. Напрям економiчної думки, який стверджує гiднiсть особи i право всiх людей на соцiальний мiнiмум
15. Яка теорiї розподiлу включає аналiз так званих соцiальних доходiв, тобто доходiв, якi отримують економiчнi субєкти незалежно вiд їх внеску у створення валового нацiонального продукту
16. Прийняття пiдприємцем рiшень, якi визначають частку участi окремого фактора у виробництвi, змiнюють комбiнацiю використання усiх факторiв у сукупностi
18. Концепцiя,яка доводить, що надмiрна нерiвнiсть послаблює попит на споживчi витрати, стримує економiчне зростання
19. Теорiя, яка опираєтьна на теорiю трудової вартостi, але доповнюється вченням про додаткову вартiсть та експлуатацiю
22. У кого основна передумова, що лежить в основi цiєї концепцiї, полягає в тому, що домашнi господарства приймають рiшення про обсяг споживання у поточному перiодi, виходячи не з поточного доходу, а з того доходу, що вони можуть отримати протягом свого життя
23. Яке споживання фiнансується за рахунок поточного доходу
24. Процес визначення частини виробленого продукту для окремих суб`єктiв економiчної системи чи виробничих вакторiв
25. Наявна сума грошей у поточному перiодi,яка це вартiсть грошей
По вертикали
1. Одиниця,що виробляє гранично найменшу цiннiсть, тобто має найнижчу граничну користнiсть
2. Якi трансферти включають в себе пенсiї,проценти за державним фондом
10. Дохiд,який споживачi сподiваються отримувати в майбутньому, враховуючи своє майно та зароблений нинi дохiд
11. Яка крива показує фактичний розподiл доходiв
17. Грошовi вклади фiзичних осiб, населення в ощаднi банки з метою отримання процентiв
20. Якi трансферти включають в себе виплати з фондiв соцiального страхування i сiмейну допомогу
21. Процес задоволення потреб матерiальними i духовними благами

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы