Готовый кроссворд по предмету Макроекономiка (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
2. Зростання загального рiвня цiн, яке супроводжується знецiненням грошей
4. Який попит визначається через попит всiх суб’єктiв економiки на всi тi товари i послуги, якi вироблються в економiцi протягом року
9. Юридичнi та фiзичнi особи, що постiйно зареєстрованi або постiйно проживають у країнi, незалежно вiд громадянства
11. Виразив звязок мiж рiвнем безробiття i вiдставанням обсягу ввп
13. Результат взаємодiї мiкро- i мезо-
15. Безробiття, яке виникає внаслiдок невiдповiдностi мiж попитом i пропозицiєю на робочу силу за професiєю, квалiфiкацiєю
21. Полiтика держави, яка спрямована на боротьбу з iнфляцiєю та включає прямi та непрямi засоби регулювання купiвельної спроможностi грошової одиницi
24. Направлення економiчної думки, прибiчники якого бачили у зовнiшнiй торгiвлi джерело багатства в результатi здiйснення активного
По вертикали
1. Безробiття, яке виникає внаслiдок загального спаду виробництва i скорочення попиту на ринку працi
3. Безробiття, яке виникає внаслiдок добровiльної змiни мiсця роботи
5. Безробiття, яке є необхiдною умовою для нормального розвитку ринку працi
6. Тi, хто не має роботи, але активно шукає її або чекає, щоб повернутися на попереднє мiсце роботи
7. Безробiття, коли кiлькiсть працiвникiв на виробничих дiльницях перевищує обєктивно потрiбну
8. Тривале зростанння загального рiвня цiн,що вiдповiдно є свiдченням зниження купiвельної спроможностi грошей
10. Iнфляцiя, коли прирiст цiн, який вимiрюється десятками або сотнями вiдсоткiв на рiк
12. Класифiкацiї макромоделей за тривалiстю перiоду, що дослiджується
14. Метод визначає ввп як суму доданих вартостей
16. Обовязковий, iндивiдуально безоплатний платiж, що стягується з юридичних осiб й фiзичних осiб
17. Економiчний стан, коли виробництво та зайнятiсть зростають
18. Економiчна система на рiвнi народного господарства. Дослiджує умови, чинники та результати функцiонування нацiональної економiки в цiлому
19. Прирiст цiн, який вимiрюється тисячами вiдсоткiв на рiк
20. Державний борг - заборгованiсть держави домогосподарствам i фiрмам даної країни, якi володiють цiнними паперами, випещиними її урядом
22. Iнфляцiя, що впливає на вiдноснi цiни, затрати й податки
23. Iнфляцiя при якiй прирiст цiн, який становить не бiльше 10% на рiк
25. Iнфляцiя, яка є результатом непередбачуваних змiн у економiцi

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы