Готовый кроссворд по предмету Людина i свiт (укр.) - на тему "Комунiкативнiсть та комунiкацiя (укр.)"

 
По горизонтали
3. нездатнiсть нормально контактувати, органiзовувати зворотний зв'язок iз спiврозмовником
7. це процес обмiну iнформацiєю (фактами, iдеями, поглядами, емоцiями тощо) мiж двома або бiльше особами, спiлкування за допомогою вербальних i невербальних засобiв iз метою передавання та одержання iнформацiї.
По вертикали
1. особи, для якої призначено iнформацiю, що передається
2. здатнiсть вступати у психологiчний контакт, формувати довiрливi вiдносини у зонi взаємодiї, володiння навичками й умiннями спiлкування i саморегуляцiї
3. намагання стати центром спiлкування, неадекватне усвiдомлення позицiї партнерiв, iгнорування їх кутiв зору
4. сукупнiсть iстотних, вiдносно стiйких властивостей особистостi, що сприяють успiшному прийому, розумiнню, засвоєнню, використанню й передаванню iнформацiї.
5. терпимiсть до iнших, розумiння, що всi люди iндивiдуальнi i неповторнi, що кожен має право на власну точку зору
6. осо би, яка генерує iнформацiю, призначену для передавання

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы