Готовый кроссворд по предмету Логiстика (укр.) - на тему "Концепцiї логiстики та їх види (укр.)"

 
По горизонтали
1. Дiяльнiсть, повязана з поставкою цiлей та завдань логiстичної системи пiдприємства iз пiдтриманням взаємин мiж пiдприємствами та оточенням, якi дають можливiсть пiдприємству досягти своїх цiлей, вiдповiдають його внутрiшнiм можливостям i дозволяють залишатися сприятливим до зовнiшнiх вимог
3. Невiд’ємна частина загальної логiстичної системи, комерцiйної логiстичної пiдсистеми зокрема, яка забезпечує найбiльш ефективну органiзацiю розподiлу виробленої продукцiї
4. Функцiя логiстика, повязана з фiзичною формою логiстичних продуктiв, їх упакуванням i позначенням
5. Логiстика, яка займається логiстичними процесами на регiональному, мiжрегiональному, загальнодержавному та мiжнародному рiвнях
6. Види логiстики, який вивчає управлiння матерiальними потоками в процесi забезпечення пiдприємства матерiально-технiчними ресурсами (мтр)
7. Система поглядiв на рацiоналiзацiю виробничо-комерцiйної дiяльностi пiдприємств шляхом оптимiзацiї логiстичних потокiв
9. Функцiя логiстики, яка являє собою управлiння i контроль вартiсної форми перемiщення логiстичного продукту
11. Функцiя логiстики, завданням якої є визначення обсягiв попиту на логiстичний продукт, а метою - максимiзацiя прибутку
12. Логiстика, яка повязана з управлiнням потоковими процесами в межах пiдприємства чи корпоративної групи пiдприємств
13. Правила прийняття рiшень та настанови, що спрямовують процес розвитку логiстичної системи органiзацiї
14. Впорядкований i по можливостi безперервний процес обробки логiстичних даних для зясування вiдхилень чи розбiжностей мiж плановими i фактичними значеннями логiстичних показникiв, їх аналiз цих вiдхилень для виявлення причин розходжень
По вертикали
2. Види логiстики, яка органiзовує потоки даних, що супроводжують матерiальнi, фiнансовi, енергетичнi i кадровi потоки
5. Логiстика, яка стосується управлiння логiстичними потоками на рiвнi пiдприємства
8. Процес визначення стратегiї, планування, органiзацiї i контролю перемiщення та складування матерiалiв, запасiв, готових виробiв вiд пункту виробництва до пункту споживання
10. Логiстика, яка займається питаннями регулювання потокових процесiв, якi виходять за межi виробничо-комерцiйної дiяльностi, але знаходяться у сферi впливу субєкта господарювання
12. Види логiстики, який дослiджує внутрiшньовиробничi логiстичнi системи (влс)

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы