Готовый кроссворд по предмету Логiстика (укр.) - на тему "Концепцiї логiстики та їх види (укр.)"

 
По горизонтали
2. Види логiстики, який являє собою сукупнiсть послуг, що надаються в процесi безпосереднього постачання товарiв споживачам, який є завершальним етапом просування матерiального потоку логiстичним ланцюгом
4. Функцiя логiстика, повязана з фiзичною формою логiстичних продуктiв, їх упакуванням i позначенням
5. Дiяльнiсть, повязана з поставкою цiлей та завдань логiстичної системи пiдприємства iз пiдтриманням взаємин мiж пiдприємствами та оточенням, якi дають можливiсть пiдприємству досягти своїх цiлей, вiдповiдають його внутрiшнiм можливостям i дозволяють залишатися сприятливим до зовнiшнiх вимог
6. Логiстика, яка стосується управлiння логiстичними потоками на рiвнi пiдприємства
7. Види логiстики, який дослiджує внутрiшньовиробничi логiстичнi системи (влс)
9. Види логiстики, яка органiзовує потоки даних, що супроводжують матерiальнi, фiнансовi, енергетичнi i кадровi потоки
11. Правила прийняття рiшень та настанови, що спрямовують процес розвитку логiстичної системи органiзацiї
12. Логiстика, яка повязана з управлiнням потоковими процесами в межах пiдприємства чи корпоративної групи пiдприємств
13. Функцiя логiстики, завданням якої є визначення обсягiв попиту на логiстичний продукт, а метою - максимiзацiя прибутку
14. Концепцiя, яка включає управлiння логiстичними потоками на всьому циклi постачання, виробництва та розподiлу продукцiї
15. Види логiстики, який вивчає управлiння матерiальними потоками в процесi забезпечення пiдприємства матерiально-технiчними ресурсами (мтр)
16. Система поглядiв на рацiоналiзацiю виробничо-комерцiйної дiяльностi пiдприємств шляхом оптимiзацiї логiстичних потокiв
17. Концепцiя, яка знайшла пiдтримку в основному серед колишнiх представникiв постачання. вони вважають, що логiстика - це матерiально-технiчне постачання, а предметом логiстики є управлiння матерiальними потоками
По вертикали
1. Логiстика, яка займається питаннями регулювання потокових процесiв, якi виходять за межi виробничо-комерцiйної дiяльностi, але знаходяться у сферi впливу субєкта господарювання
3. Невiд’ємна частина загальної логiстичної системи, комерцiйної логiстичної пiдсистеми зокрема, яка забезпечує найбiльш ефективну органiзацiю розподiлу виробленої продукцiї
6. Логiстика, яка займається логiстичними процесами на регiональному, мiжрегiональному, загальнодержавному та мiжнародному рiвнях
8. Функцiя логiстики, яка являє собою управлiння i контроль вартiсної форми перемiщення логiстичного продукту
10. Концепцiя, яка включає управлiння рухом матерiальних потокiв (постачальницько-заготiвельнi, вантажно-розвантажувальнi, транспортнi, експедицiйнi, митнi, складськi операцiї та регулювання запасiв), якi ранiше були самостiйними
13. Процес визначення стратегiї, планування, органiзацiї i контролю перемiщення та складування матерiалiв, запасiв, готових виробiв вiд пункту виробництва до пункту споживання
16. Впорядкований i по можливостi безперервний процес обробки логiстичних даних для зясування вiдхилень чи розбiжностей мiж плановими i фактичними значеннями логiстичних показникiв, їх аналiз цих вiдхилень для виявлення причин розходжень

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы