Готовый кроссворд по лингвистике - на тему "Украинский язык"

 
По горизонтали
6. Збiг за основним значенням морфем, слiв, фразеологiчних зворотiв i синтаксичних конструкцiй при наявностi в них рiзних змiстових вiдтiнкiв i стилiстичного забарвлення
8. Постановка одного з двох мовних елементiв, якi взаємоповязанi мiж собою, пiсля iншого
12. Скорочене складне слово (iменник), утворене з початкових звукiв, назв початкових лiтер чи початкових частин слiв, на основi яких твориться скорочення
15. Перехiд слiд з iнших частин мови до класу iменникiв
16. Другорядний член речення, який пояснює слово зi значенням ознаки, виражає якiсно-означальну характеристику дiї, стану чи позначає, за яких обставин вiдбувається дiя, вказує на спосiб, мiру або ступiнь вияву дiї або ознаки
20. Основа бiльшостi прийомiв перекладу. Полягає у змiнi формальних або семантичних компонентiв при збереженнi iнформацiї, призначеної для передачi
23. Службова частина мови, яка разом з вiдмiнковими закiнченнями iменникiв, займенникiв i числiвникiв виражає вiдношення мiж словами у реченнi
По вертикали
1. Початкова форма дiєслова, що виражає дiю або стан безвiдносно до дiючої особи, числа, часу i способу
2. Повнозначна частина мови, яка вказує на предмети, але не називає їх
3. Роздiл науки про мову, що вивчає походження i iсторiю окремих слiв i морфем
4. Слово або мовний зворот, створенi для позначення нового предмета чи вираження нового поняття
5. Вид помилки, використання повторювання або надлишковостi у мовi, коли одна частина висловлювання повнiстю або частково дублює змiст iншої
7. Один iз варiантiв перекладу одиницi вихiдного тексту
9. Особлива система письма, яка застосовується для точного вiдтворення звукового складу слiв i текстiв якої-небудь мови або дiалекту
10. Форма дiєслова, що поєднує в собi ознаки дiєслова i прикметника: виражає ознаку предмета за дiєю i виступає в реченнi в ролi означення або частини присудка
11. Роздiл мовознавства, що вивчає словниковий склад мови
13. Втрата словом власного лексичного значення
14. Передача тексту й окремих слiв, якi записанi однiєю графiчною системою, засобами iншої графiчної системи, тобто передача однiєї писемностi лiтерами iншої
15. Поєднання двох або кiлькох слiв, пов’язаних мiж собою за змiстом i граматично
16. Другорядний член речення, який вiдноситься в реченнi до iменника i виражає ознаку, якiсть чи властивiсть предмета
17. Роздiл науки про мову, який вивчає будову та значення словосполучень i речень, способи та засоби звязку мiж їхнiми складовими частинами
18. Лексико-граматична єднiсть двох i бiльше нарiзно оформлених компонентiв, граматично органiзованих за моделлю словосполучення чи речення, але неподiльна лексично, стiйка у своєму складi й структурi, яка, маючи цiлiсне значення, вiдтворюється в мовi
19. Сукупнiсть назв, уживаних у якiй-небудь галузi науки, технiки, виробництва тощо для позначення об’єктiв
21. Система правил вживання роздiлових знакiв
22. Будь-яке власне iмя людини (особисте iмя, по-батьковi, прiзвище, прiзвисько, псевдонiм, криптонiм)

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы