Готовый кроссворд по конфликтологии - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
3. Повернення до попередньої фази у конфлiктi
6. Вербальнi i невербальнi компоненти поведiнки особистостi або групи, що сприяють виникненню та ескалацiї конфлiктiв
10. Стратегiя поведiнки в конфлiктi, яка характеризується прагненням ухилитися вiд конфлiкту при сприйняттi його предмета як несуттєвого для себе i значимого для суперника
12. Сукупнiсть iндивiдуальних, природжених психологiчних рис особистостi, якi залишаються порiвняно постiйними при рiзноманiтних мотивах i цiлях дiяльностi людини i проявляються її реакцiєю на життєвi ситуацiї
15. Правила етики, почуття мiри у вiдносинах пiдлеглого та керiвника
17. Процес самопiзнання субєктом внутрiшнього психологiчного стану
19. Процес спонукання себе та iнших до певної життєвої ситуацiї, за певних обставин
По вертикали
1. Мiжособистiсне зiткнення, що характеризується станом недоброзичливостi обох сторiн, супроводжуване взаємними докорами, обвинуваченнями, сперечаннями
2. Це особа чи група, яка планує конфлiкт, його розвиток, ураховує ресурси i будує структуру протидiючої сторони, передбачає рiзнi досягнення мети
4. Зiткнення протилежних iнтересiв, сил та поглядiв.
5. Характерологiчна особливiсть людини, що виявляється в пiдвищенiй чутливостi до того, що вiдбувається з нею
7. Ефект посилення домiнуючих реакцiй у присутностi iнших
8. Терпимiсть до чужого способу життя, думок, поведiнки, цiнностей тощо
9. Обговорення проблеми, при якому кожна зi сторiн обстоює свою думку
11. Учасник спору, конфлiкту, який вважає свої iнтереси неузгодженими
13. Рiзнi точки зору на проблему, що викликають протистояння i бажання довести свою справу
14. Член групи, якому вона надає право приймати вiдповiдальнi рiшення у певних ситуацiях
16. Посередник
18. Це найбiльш гострий засiб розвязання значних суперечностей, що виникають у процесi взаємодiї, який полягає у протидiї мiж субєктами конфлiкту, що супроводжується негативними емоцiями
20. Подiя, що служить приводом для переходу субєктiв до вiдкритих конфлiктних дiй

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы