Готовый кроссворд по предмету Конфлiктологiя (укр.) - на тему "Внутрiшньоособистiсний конфлiкт (укр.)"

 
По горизонтали
3. Внутрiшньоособовий конфлiкт виникає також при недовантаженнi на роботi та
7. У органiзацiях цей конфлiкт може виявлятися як
9. Одна з найпоширенiших форм конфлiкту
10. Будь-який розвиток не може здiйснюватися без чого
13. Свiдоме самостiйне позбавлення себе життя, спричинене своєю безпосередньою, умисною i бажаною дiєю
15. При якому конфлiктi це зiткнення мотивiв i неусвiдомле-них прагнень особи
17. Тип внутрiшньоособового конфлiкту (конфлiкт вибору в умовах достатку)
По вертикали
1. Виникає через порушення рiвноваги мiж людиною i навколишнiм середовищем або через порушення процесу соцiальної чи професiйної адаптацiї через який конфлiкт
2. Управлiння субєктом своєю дiяльнiстю, спiлкуванням, поведiнкою, переживаннями, спрямованими на змiну своєї особистостi вiдповiдно до усвiдомлених цiлей, iдеалiв i переконань задля самовдосконалення
4. Бiльшiсть цих конфлiктiв повязана з низьким рiвнем задоволення вiд працi
5. Група найбiльш поширених нервово-психiчних розладiв, в основi яких лежить непродуктивне вирiшення протирiч мiж особою i значущими для неї чинниками дiйсностi, що супроводжуються тяжкими переживаннями i можуть призвести до втрати сенсу життя
6. Неспецифiчна реакцiя органiзму у вiдповiдь на дуже сильну дiю (подразник) зовнi, яка перевищує норму, а також вiдповiдна реакцiя нервової системи
8. Психiчний стан людини, викликаний труднощами, що виникають на шляху до досягнення мети чи вирiшення завдання, проявляється через важке переживання невдачi або нерозвязного конфлiкту
11. Один iз способiв самогубства
12. Внутрiшньоособовий конфлiкт може виникнути внслiдок…
14. слова, дiї чи їх вiдсутнiсть, що можуть привести до конфлiкту
16. Тривале iснування будь-якого виду конфлiктiв або їх сукупностi - це який конфлiкт

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы