Готовый кроссворд по предмету Конфлiктологiя (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
8. ...конфлiкт, мотив якого ретельно маскується за приводом, за яким нiбито вiн виник
10. Конфлiкт, який погiршує роздвоєння особистостi, переростає в життєву кризу або веде до розвитку невротичних реакцiй
13. Сторонами внутрiшньоособистiсного конфлiкту виступають
17. Яким шляхом можна розв`язати конфлiкт
23. Один iз типiв конфлiкту
По вертикали
1. Зняття напруги шляхом трансформацiї iнстинктивних форм психiки в бiльш прийнятнi для iндивiда та суспiльства
2. Припинення конфлiкту
3. Конфлiкти, в основi яких – зiткнення несумiсних уявлень
4. Еф1 = оп / З - який це показник
5. Психологiя розглядає конфлiкт як розбiжнiсть знання i поведiнки або розбiжнiсть двох знань
6. Несвiдоме усунення iндивiдом мотивiв своїх дiй зi сфери свiдомого
7. Двоїстiсть ставлення до чого-небудь, особливо - подвiйнiсть переживання, що виражається в тому, що один обєкт викликає у людини одночасно два протилежних почуття
8. В рамках цього стиля переважають спроби змусити прийняти свою точку зору будь-якою цiною
9. Конфлiкт, викликаний мотивацiйними спрямуваннями - несвiдомим прагненням, прагненням до володiння, вибором мiж двома позитивними тенденцiями
11. Конфлiкт, який повязаний з зiткненням протилежно спрямованих мотивiв особи
12. Метод вирiшення конфлiкту, де використовується бесiда, переконання, прохання, розяснення
14. Визначає технiчне впровадження iдей, покладених в основу проекту
15. Один iз найскладнiших конфлiктiв, який вiдбувається безпосередньо у внутрiшньому свiтi людини
16. Як називаються iнновацiї, де суттєвi технiко-технологiчнi змiни
18. ...конфлiкт- це зiткнення протилежних цiлей, мотивiв, точок зору iнтересiв учасникiв взаємодiї
19. Вид внутрiшньособистого конфлiкту, який характеризується протирiччям мiж можливостями особистостi i її завищеними вимогами до себе
20. Часткове оновлення технiки i технологiї
21. Самовиправдання своїх вчинкiв, дiй, навiть неадекватних i соцiально несхвального
22. Якими емоцiями супроводжується внутрiшнiй конфлiкт
24. Змiна своїх прiоритетiв на чию користь

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы