Готовый кроссворд по предмету - на тему "Музична та театральна культура (укр.)"

 
По горизонтали
2. Якi пiснi є вiддзеркаленням морально-етичних iдеалiв українського народу
4. Як називається народний танок на Русi
5. Яка спiвацька школа була одним iз найдавнiших в Українi музичним навчальним закладом
7. Як називається танець, який плясали козаки
8. Що є важливим елементом давньоруської духовної культури
10. Який спiв за доби козацтва в Українi набув поширення
11. Хто був основоположником жанру духовно­го хорового концерту циклiчної струк­тури в українськiй музицi
12. На xvii-xvhi ст. припадає перiод розвиток якого українського театру
13. Якi пiснi були найпоширенiшим жанром української музичної епiки
14. Яким був кант «всякому городу нрав i права»
15. Хто є автором драми «милость Божiя» головною дiйовою особою виступає герой нацiонально-визвольної вiйни Б. Хмельницький
17. Жанр української народної епiки тематика якого охоплює двi основ­нi сфери: боротьбу козацтва проти чу­жоземних поневолювачiв у часи татаро-турецького лихолiття i гайдамацькi й опришкiвськi антикрiпосницькi повстання, як називалися такi пiснi
18. Хто написав оперети За Немань iду та Ой не ходи, Грицю
19. Хто очолив першу українську театральну трупу у Львовi
20. Який стиль впливав на становлення нового хорового жарну
21. Якi пiснi український народ складав упродовж тривалої боротьби за нацiональне й соцiальне визволення
22. Який митець писав виключно сакральну хорову музику
По вертикали
1. Якому видатному українському фiлософу - просвiтителю, поетовi, митцевi, педагоговi належить одне з провiдних мiсць у царинi музичної творчостi
3. Жанр лiро-епiчної поезiї фантастичного, iсторико-героїчного або соцiально-побутового характеру з драматичним сюжетом. Первiсно — танцювально хорова пiсня середньовiчної поезiї Захiдної Європи з чiткою строфiчною органiзацiєю
4. Який новий хоровий жанр виник наприкiнцi xvi ст., що став провiдним в українськiй професiйнiй музицi козаць­кої доби
6. Кому належить авторство пiснi «засвiт встали козаченьки»
9. Хто є автором пiдручника Пиїтика i здiйснив фiльсофсько-естетичне обгрунтування принципiв шкiльної драми - трагедiї, комедiї, трагiкомедiї
11. Хто увiйшов в iсторiю свiтової культури як реформатор цер­ковного спiву i створив понад 100 хорових творiв
16. Хто набув особливої популярностi iз українсько-iнструментальної побутової музики
19. Як називався театр, який утворив Г. Михайличенко

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы