Готовый кроссворд по предмету - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
3. У якiй країнi виникла школа фiзiократiв
4. Це система органiзацiї бiзнесу, що ґрунтується на пайовiй участi в капiталi об’єднання
6. Течiя в робiтничому русi котра пiдмiняє класову боротьбу проти капiталiзму боротьбою за мiлкi реформи, якi не торкаються основ капiталiзму
7. Французькi економiсти другої половини xviii ст., представники класичної буржуазної полiтекономiї
9. Вид рабства
10. Хто є представником ранього меркантилiзму в Англї
11. Це суб’єктивна кориснiсть, розмiр якої залежить вiд суб’єкта й обставин
12. Натуральний податок з селянських господарств, введений у країнi замiсть продрозкладки
13. Яка iз теорiй грошей розроблена меркантильвiстами
14. Приєднання, включення до складу
16. Стан на ринку за невеликої кiлькостi фiрм-виробникiв
18. Хто iз античних фiлософiв зробив вагомий внесок для дослiдження економiчних категорiй обмiн,грошi, капiтал
20. Напрям у полiтичнiй економiї, що сформувався в 70-х роках хх столiття
21. Iдеолог дрiбної буржуазiї, який намагається зберегти дрiбне товарне виробництво без грошей
22. Об’єднання пiдприємств, в якому розподiл замовлень на купiвлю сировини i реалiзацiю продукцiї здiйснюється через єдину збутову контору або iнший аналогiчний орган
23. Вавилонський цар
24. Катон є автором трактату
По вертикали
1. Уперше iдею європейської єдностi сформулював…
2. Долари, що продаються за межами сша
5. Автор програми “новий курсу”
8. Одна з чiльних макроекономiчних шкiл
13. Напрям економiчної думки властивий перехiднiй добi первiсного нагромадження капiталу
15. Автор твору Домострой
17. Що засуджує Ксенофонт
19. Перепис, економiчна оцiнка й класифiкацiя усiх земельних угiдь

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы