Готовый кроссворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему "Суть i функцiї грошей (укр.)"

 
По горизонтали
1. Знаки вартостi, що використовуються у якостi загального еквiвалента, одночасно виражаючи при цьому кредитнi вiдносини мiж боржником та кредитором
6. Грошi, рух яких здiйснюється шляхом перерахункiв у кредитних установах з урахуванням взаємних вимог
13. Грошi – це iдеальнi рахунковi одиницi, умовнi знаки за допомогою яких визначаються мiновi пропорцiї товарiв, стверджує… . теорiя
16. Грошi, якi набувають своєї вартостi в обiгу
18. Грошi видiляються iз загальної товарної маси, оскiльки вони найбiльш придатнi для виконання функцiональної ролi грошового товару - це … . концепцiя
19. Неповноцiннi грошi, якi емiтуються банками
20. Грошi, що володiють реальною вартiстю, а їхнiм носiєм виступає певний товар, котрий вiдiграє роль загального еквiвалента
22. … лiквiднiсть
По вертикали
2. Грошi, сума яких записується на рахунках економiчних суб’єктiв у банках
3. В рiвняннi обмiну Фiшера, мv=рq, «v» -це
4. Повна (… ) форма вартостi
5. Напрям економiчної теорiї, суть якого полягає в тому, що грошi є основним фактором, який визначає формування господарської конюктури i загальний стан економiки
6. Простий вексель, емiтований банком
7. Грошi, мiрилом яких є потреба держави у фiнансуваннi бюджетного дефiциту
8. Назва податку що стягувався залежно вiд площi землi, кiлькостi худоби та iншого майна за часiв Київської Русi
9. Можливiсть використання певного активу в ролi засобу платежу, який здатен зберiгати свою нормальну вартiсть незмiнною
10. Рiзновид депозитних грошей, якi переказуються за допомогою евм
11. Процес втрати благородними металами грошових функцiй
12. Концепцiя, яка стверджує, що грошi виникли в результатi угоди мiж людьми
14. У якiй функцiї грошi найбiльш потерпають вiд iнфляцiї
15. Теорiя, за якої грошi ототожнюються iз благородними металами
17. Трансакцiйний варiант та варiант касових залишкiв є рiзновидом… . теорiї
20. Нерозмiннi на метал грошi, якi надiляються державою примусовим курсом
21. Виготовленi з паперу або iншого малоцiнного металу грошi
23. Паперовi готiвка (мн. число)Похожие категории кроссвордов

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Релiгiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Види, форми i функцiї грошей (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Суть i функцiї соцiальних iнститутiв (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Основнi теорiї грошей (укр.)
4.
По математике - Функцiї (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Функцiї держави (укр.)


Кроссворды по предмету Грошi та кредит (укр.)
Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы