Готовый кроссворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
1. Плата за право користування грошовим капiталом, узятим у позику
4. Як називається пiдвищення цiнностi грошей?
5. Придбання права на стягнення боргiв
6. Теорiя визначення номiнальної вартостi сукупного доходу
7. - спосiб розгляду спiрних справ, за якого сторони звертають­ся до третейського суду (незалежний вiд сторiн, що сперечаються, посе­редник)
9. Довгостроковi вкладення капiталу в певний вид дiяльностi
10. Консультування з рiзних питань
11. Права, посвiдченi цiнним папером, належать особi, зазначенiй у … цiнному паперi, яка може сама здiйснити цi права або призначити своїм розпорядженням (наказом) iншу уповноважену особу
12. Дiяльнiсть, що полягає в купiвлi або продажу з наступним перепродажем або купiвлею з метою отримання прибутку
13. - офiцiйне представлення пiдприємства, фiрми, фонду, виду дiяльностi тощо перед громадськiстю
15. Акцiї, що надають їх власникам переважнi, стосовно власникiв простих акцiй, права на отримання частини прибутку акцiонерного товариства у виглядi дивiдендiв та на отримання частини майна акцiонерного товариства у разi його лiквiдацiї, а також надають права на участь в управлiннi акцiонерним товариством у випадках, передбачених законодавством
16. - боргова неспроможнiсть, неможливiсть пiдприємця спла­тити по своїх боргових зобовязаннях у звязку з вiдсутнiстю коштiв, непла­тоспроможнiсть, фiнансовий крах, розорення
17. - перетворення державної власностi в Iншi форми власно­стi продажем, передаванням або їх поєднанням
18. Цiннi папери, якi надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах – це … цiннi папери
20. Функцiя за допомогою якої формується мотивацiйний механiзм ефективної та корисної працi
21. Акцiонерне товариство, що поєднує
22. Банкiвське гарантiювання оплати чека
По вертикали
2. Цiнний папiр, що приносить вiдсоток
3. Прибуток, отриманий вiд рiзницi мiж номiнальною вартiстю випущених в
6. Специфiчнi грошовi форми, в яких грошова сутнiсть послаблена?
8. одна iз функцiй фiнансiв
14. Вид iнфляцiї, при якiй цiни рiзних товарiв залишаються незмiнними вiдносно один одного.
15. Цiннi папери, якi посвiдчують право власника на безоплатне одержання у процесi приватизацiї частки майна державних пiдприємств, державного житлового фонду, земельного фонду – це … цiннi папери
17. Цiною товару-грошей, що продається i купується на грошовому ринку є … процент
19. Сукупнiсть товарiв, що представленi на ринкуПохожие категории кроссвордов

1.
Грошi та кредит (укр.)
2.
Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
Грошi (укр.)
4.
Кредит (укр.)
5.
Кредит (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По экономике - Грошi та кредит (укр.)
2.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Грошi (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Кредит (укр.)
5.
По предмету Банкiвська справа (укр.) - Кредит (укр.)


Кроссворды по предмету Грошi та кредит (укр.)
Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы