Готовый кроссворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
2. Який пiдход визначення грошей охоплює їх основнi призначення?
4. Право вилучати з речей їхнi кориснi властивостi
5. Специфiчнi грошовi форми, в яких грошова сутнiсть послаблена?
6. Банкiвське гарантiювання оплати чека
7. Яка концепцiя походження грошей стверджує, що грошi виникли внаслiдок угоди або домовленостi?
8. Здатнiсть фiнансових активiв та матерiальних цiнностей перетворюватися на готiвку
9. Цiннi папери, якi посвiдчують право власника на безоплатне одержання у процесi приватизацiї частки майна державних пiдприємств, державного житлового фонду, земельного фонду – це … цiннi папери
12. Письмове доручення банку здiйснити грошовий платiж з рахунка чекодавця на рахунок чековласника
13. Функцiя пiдприємництва, за допомогою якої реєструється пiдприємство, органiзовується виробництво, збут та реклама
14. Цiнний папiр, що приносить вiдсоток
15. Зановники цього вчення ототожнювали багатсво з накопиченням дорогоцiнних монет
16. Операцiя, угода, що супроводжується взаємними поступками, знижками
17. Вид iнфляцiї, при якiй цiни рiзних товарiв залишаються незмiнними вiдносно один одного.
18. Опосередковане знання про дiйснiсть. Це опосередкування вiдбувається завдяки перенесенню знання на матерiальний носiй (паперо­вий, плiвковий, машинний тощо)
19. - перетворення державної власностi в Iншi форми власно­стi продажем, передаванням або їх поєднанням
20. Грошовi, майновi цiнностi, що вкладаються в об’єкти пiдприємницької дiяль-
22. Облiгацiї, що розмiщуються за цiною, нижчою нiж їх номiнальна вартiсть
23. Функцiя ринку, що забезпечує виробництво оптимальної комбiнацiї благ
24. Яка концепцiя походження грошей стверджує, що грошi виникли видiлення одного особливого товару?
По вертикали
1. Функцiя за допомогою якої формується мотивацiйний механiзм ефективної та корисної працi
3. Заперечення товарної природи грошей i визначення їх як умовних знакiв, що позбавленi внутрiшньої вартостi – це … теорiя
10. Система грошового обiгу, яка всупереч традицiйним уявленням металiстiв передбачала не безпосереднiй розмiн кредитних грошей на золото, а розмiн їх на валюти провiдних iмперiалiстичних держав
11. Права, посвiдченi цiнним папером, належать предявниковi цiнного паперу на …
18. Функцiя пiдприємництва, за допомогою якої генеруються iдеї та реалiїуються новi комерцiйнi iдеї
21. - свiдоцтво, що засвiдчує якiсть (робiт, послуг) фактично по­ставленого товару i його вiдповiднiсть умовам контрактуПохожие категории кроссвордов

1.
Грошi та кредит (укр.)
2.
Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
Грошi (укр.)
4.
Кредит (укр.)
5.
Кредит (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По экономике - Грошi та кредит (укр.)
2.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Грошi (укр.)
4.
По предмету Економiка (укр.) - Кредит (укр.)
5.
По предмету Банкiвська справа (укр.) - Кредит (укр.)


Кроссворды по предмету Грошi та кредит (укр.)
Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы