Готовый кроссворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему "Мiжнароднi валютно-кредитнi установи (укр.)"

Кроссворд по предмету предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему 'Мiжнароднi валютно-кредитнi установи (укр.)' Кроссворд по предмету предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему 'Мiжнароднi валютно-кредитнi установи (укр.)'
 
По горизонтали
1. Специфiчний товар, що обмiнюється на будь-який iнший товар i є загальним еквi- валентом. грошi є засобом вираження вартостi товарiв
3. Кредитно-фiнансова установа, що має право залучати внески на депозитнi рахунки
4. Один з основних напрямiв,якi охоплює дiяльнiсть мвф, здiйснюється з рiзними цiлями в рiзних формах та на неоднако- вих умовах
5. Бере свiй початок вiд створеного в 1957 р. з метою еконо- мiчної спiвпрацi європейського економiчного спiвтовариства
8. Вiдображає цiну грошової одиницi певної країни у валютi iнших країн чи мiжнародних валютних одиницях
9. Є провiдним свiтовим фiнансовим iнститутом, який мас статус спецiалiзованої установи оон
10. Реальна валюта, що об- слуговує платiжний оборот єс з початку 1999 р
11. Офiцiйне зниження державного металевого вмiсту та валютного курсу (чи тiльки курсу) нацiональної грошової одиницi щодо iноземних валют
12. . платiж на вiдкритий ра- хунок — найменш надiйна форма. експортер поставляє товари, iмпортер переказує грошi на день платежу
14. Грошова одиниця, що використовується у функцiях свiтових грошей
15. Метод установлення курсу валют полягає в офiцiйному встановленнi урядом чи центральним банком курсу нацiональної валюти стосовно iноземних валют
16. Здатнiсть вiльного обмiну нацiональної грошової одиницi на iншi ва- люти
17. Оголошення державою знецiнених паперових грошей недiйсними або об- мiн знецiнених паперових грошей на новi грошовi знаки в надзвичайно низькiй пропорцiї, так що плата за такi грошi має суто символiчне значення
По вертикали
1. Валютний курс при якому система обмiнних валют­них курсiв, коли центральний банк утримується вiд втручання у функцiонування валютних ринкiв
2. Нагляд за макроекономiчною та валютною полiтикою країн здiйснюється насам- перед за допомогою
6. Другою за значенням у системi мiжнародних фiнансiв є група
7. Банк iмпортера перераховує кошти на рахунок експортера пiсля передачi iмпортеру отриманих вiд банку експортера документiв, пе- редбачених контрактом, тобто застосовується схема: платежi проти документiв
10. Був створений у 1990 р. i вiдкритий у 1991 р., аналогiчно мбрр, дiяльнiсть якого спрямована на країни, що розвиваються, здiйснює дiяльнiсть у кра- їнах схiдної i центральної європи, якi проводять ринковi реформи
13. Визначення офiцiйними державними органами (чи iншою фiнансовою установою) курсу (цiни) iноземної валютиПохожие категории кроссвордов

1.
Мiжнароднi перевезення (укр.)
2.
Международные валютно-финансовые и кредитные организации (МВФКО)
3.
Психологiя (укр.)
4.
Обществознание (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредитнi системи (укр.)
2.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредит та кредитнi вiдносини (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредитно-фiнансовi установи (укр.)
4.
По предмету Кримiнально виконавче право (укр.) - Органи та установи виконання покарань (укр.)
5.
По предмету Мiжнародна економiка (укр.) - Мiжнароднi розрахунки (укр.)


Кроссворды по предмету Грошi та кредит (укр.)
Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы