Готовый кроссворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему "Кредит та кредитнi вiдносини (укр.)"

 
По горизонтали
5. Назвiть як називаються кредитнi установи, що позичають грошi пiд заставу рухомого майна, забезпечуючи при цьому ще й дбайливе збереження предметiв особистого користування i домашнього вжитку, охорону їх вiд грабунку, пожежi тощо
10. Норма доходу, яку стягує банк з позичальникiв за користування позиченими їм коштами
14. Назвiть договiр, на пiдставi якого поручник бере зобовязання перед банком-кредитором оплатити за необхiдностi заборгованiсть позичальника
17. Назвiть, як називається котроткострокова оренда ( вiд одного дня до одного року) без права наступного придбання орендарем майна
19. Ця система- це державно-правова форма органiзцацiї валютних вiдносин
20. Показник, що кiлькiсно характеризує плату за кредит
24. Як називається метод кредитування, за якого банк у межах узгодженого лiмiту здiйснює платежi за клiєнта на суму, що перевищує залишок коштiв на його поточному рахунку?
По вертикали
1. Як називається середньострокова оренда, яка передбачає здачу в найм товарiв, обладнання i машин на термiн вiд одного до трьох рокiв
2. Як називаються операцiї, повязанi з формуванням банкiвських ресурсiв
3. Залежно вiд джерел придбання обєкта лiзингової угоди лiзинг може бути прямий i …
4. Цi банки є багатопрофiльними кредитними установами, що здiйснюють операцiї у рiзних секторах ринку позичкових капiталiв, обслуговуючи пiдприємства всiх галузей економiки та населення
6. Назвiть кредит, який надається тiльки в нацiональнiй валютi фiзичним особам-резидентам на придбання споживчих товарiв та послуг i який погашається поступово
7. Одна з функцiй процента
8. Спосiб нарахування процентiв
9. Норма доходу, яку виплачують банки своїм клiєнтам по їх депозитах
11. Номiнальна ставка, скоригована на рiвень iнфляцiї
12. Як називається субєкт кредитних вiдносин, який надає позику iншому субєкту господарської дiяльностi у тимчасове користування
13. Тимчасове обєднання на договiрнiй основi кiлькох банкiв для спiльного проведення кредитних, гарантiйних або iнших банкiвських операцiй- це банкiвський …
15. Втручання центрального банку країни в операцiї на валютному ринку з метою впливу на курс нацiональної валюти через купiвлю чи продаж iноземної валюти- це валютна …
16. Назвiть фiзичну або юридичну особу, яка здiйснює валютнi операцiї вiд свого iменi i власним коштом, а його прибуток складається iз рiзницi мiж цiнами купiвлi та продажу
18. Як називається рiзниця мiж процентною ставкою за наданий банком кредит, i ставкою, яку банк сплачує за залученi ресурси
20. Цей кредит надається одному клiєнту кiлькома банками на однакових (заздалегiдь погоджених ) договiрних умовах
21. Основоположниками цiєї теорiї кредиту були класики полiтичної економiї а. смiт, д. рiкардо, а. тюрго, дж. мiль
22. Офiцiйно встановлений центральним банком ринковий курс (цiна) нацiональної валюти щодо вiдповiдних iноземних валют на день проведення операцiй- це …
23. Процентнi ставки бувають змiннi та…Похожие категории кроссвордов

1.
Деньги, кредит, банки (ДКБ) (укр.)
2.
Финансы и кредит
3.
Деньги, кредит, банки (ДКБ)
4.
Аудит (укр.)
5.
Психологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка (укр.) - Економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини (укр.)
2.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредитнi системи (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Мiжнароднi валютно-кредитнi установи (укр.)
4.
По предмету Економiка (укр.) - Кредит (укр.)
5.
По предмету Банкiвська справа (укр.) - Кредит (укр.)


Кроссворды по предмету Грошi та кредит (укр.)
Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы