Готовый кроссворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему "Грошовий ринок (укр.)"

 
По горизонтали
1. Обєктом оперування на ринку виступають не самi грошi, а право на тимчасове їх використання на умовах зворотностi, строковостi та ... позик
3. Цiною товару, що продається i купується на ринку є … процент
4. Короткостроковi борговi зобовязання фiнансових та нефiнансових корпорацiй, подiбнi до простих векселiв - … папери
5. Операцiя щодо переказу коштiв з одного рахунка на iнший
6. Український дослiдник, який розглядав грошовий ринок як самостiйний механiзм, на базi якого формуються i урiвноважуються попит на грошi та пропозицiя грошей
7. Вiдсоток, який визначає первинну цiну, яку мають грошi на початковому етапi надходження на грошовий ринок
9. Грошовi доходи субєктiв, не використанi на задоволення поточних потреб
10. Якщо валютнi операцiї дозволяються уповноваженими органами або здiйснюються за офiцiйно встановленим валютним курсом, то за режимом функцiонування- це … валютний ринок
12. Норма доходу, яку виплачують банки своїм клiєнтам за їхнiми депозитами-це … вiдсоток
13. … вiдсоток є нормою доходу, яку Центральний банк стягує iз комерцiйних банкiв за позики, виданi пiд заставу комерцiйних векселiв
14. Безумовний письмовий наказ, адресований одною особою (векселедавцем) iншiй особi (платнику) i пiдписаний особою, яка видала вексель, про виплату на вимогу або на визначену дату суми грошей третьому учаснику (одержувачу), за його наказом або предявнику - це ... вексель
15. Головнi учасники ринку грошей , якi постiйно або змiнно можуть виступати в якостi продавцiв, покупцiв або посередникiв
17. Новi учасники ринку грошового ринку
18. Взаємозвязок мiж грошовою базою та грошовою масою характеризує грошовий …
19. Яку назву мають посередники в операцiях з продажу грошей, такi як банки, фiнансовi компанiї, страховi компанiї, пенсiйнi фонди, тощо
20. Ринок ... капiталу охоплює вiдносини акумулювання й купiвлi-продажу середньострокових i довготермiнових кредитiв i фiнансових активiв строком використання понад один рiк, якi обмiнюються за альтернативною вартiстю, що вимiрюється нормою позикового вiдсотку
21. Ринок цiнних паперiв – де вiдбувається купiвля-продаж (обiг) цiнних паперiв, випущених ранiше
22. Зобовязання, за якими продавцю грошей надають право участi в управлiннi грошима, якi вiн продав
По вертикали
2. Пiдхiд до вивченна попиту на грошi, застосований Кейнсом - теорiя переваг …
6. Частина ринку позикових капiталiв, де здiйснюються переважно короткостроковi (вiд одного дня до одно­го року) депозитно-позиковi операцiї, що обслуговують головним чином рух оборотного капiталу фiрм, короткострокових ресурсiв банкiв, установ, держави i приватних осiб
8. Господарська операцiя, яка передбачає придбання основних фондiв, нематерiальних активiв, корпоративних прав та цiнних паперiв в обмiн на кошти або майно
11. Частина ринку грошей, де тимчасово вiльнi грошовi ресурси одних кредитних установ залучаються iншими i взаєморозмiщуються мiж ними переважно у формi мiжбанкiвських депозитiв- це … ринок
16. Картка,що видається органiзацiї, яка на основi такої картки може видати iндивiдуальнi картки вибраним особам (керiвникам або просто цiнним спiвробiтникам), їм вiдкриваються персональнi рахунки, «привязанi» до корпоративного карткового рахунку
20. Ринок цiнних паперiв, на якому здiйснюється емiсiя i первинне розмiщення цiнних паперiв
21. Ринок, на якому вiдбувається купiвля та продаж: цiнних паперiв (короткострокових зобовязань держави) центральним банкомПохожие категории кроссвордов

1.
Ринок (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Обществознание (укр.)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка (укр.) - Ринок (укр.)
2.
По предмету Макроекономiка (укр.) - Ринок працi (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовий ринок (укр.)
4.
По предмету Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП) - Iпотечний ринок (укр.)
5.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Свiтовий ринок (укр.)


Кроссворды по предмету Грошi та кредит (укр.)
Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы