Готовый кроссворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему "Грошовi системи (укр.)"

 
По горизонтали
5. Банкiвська система України є …
9. … - це стандартизований документ з дорученням платника своєму банку переказати зазначену суму коштiв з його рахунка на рахунок одержувача платежу
11. Завдання всiх ... банкiв — випуск в обiг банкнот та забезпечення їх циркуляцiї на територiї країни
16. Вид державних грошових знакiв, якi випускаються в обiг центральним емiсiйним банком країни
21. Це - знаки вартостi, якi виникають i функцiонують в обiгу на основi кредиту
24. Грошова система, яка прийшла на замiну бiметалiзму
По вертикали
1. Спiвробiтництво країн, метою яких є створення єдиного господарського механiзму
2. Iсторично першою формою кредиту був … кредит
3. Фiнансовi ресурси мвф, якi надаються у звязку з надзвичайними обставинами: стихiйне лихо, соцiальнi революцiї тощо
4. Валютний курс, що залежить вiд попиту i пропозицiї
6. Грошова система України нинi базується на … грошах
7. Фiнансовi ресурси мвф, якi призначенi для найменш розвинутих країн, з доходом на людину менше 825 доларiв
8. Офiцiйне зниження державного металевого вмiсту та валютного курсу (чи тiльки курсу) нацiональної грошової одиницi щодо iноземних валют
10. Iсторично першим рiзновидом бiметалiзму була система … валюти
12. Одним iз заходiв фiскальної полiтики є …
13. Рiшенням якої конференцiї стало створення мвф
14. Стандарт згидно якого обмiн банкнот здiйснюється на iноземну валюту, обiг монет та їх вiльне карбування вiдсутнє
15. Принцип за яким, при наданнi кредитiв мвф ставить перед країнами боржниками деякi полiтичнi та економiчнi умови, якi втiлюються у программах перебудови економiки
17. Це сукупнiсть кредитних вiдносин та iнститутiв, якi реалiзують цi вiдносини
18. Принцип кредиту, за якого досягається найбiльша ефективнiсть використання позички при найменших кредитних вкладеннях
19. Конкретнi цiлi для грошово-кредитної полiтики називаються ще
20. Стандарт, який передбачає обмiн валюти на золото за фiксованими спiввiдношеннями
22. Тип грошової системи, який базується на обiгу паперових та металевих грошових знакiв, та не має власної внутрiшньої вартостi
23. Бiлети якi впроваджуються в обiг при бюджетнiй емiсiї Мiнiстерством фiнансiв (його скарбницею)
25. Баланс, що являє собою спiввiдношення мiж грошовими виплатами i надходженнями за всiма товарними операцiями: експорт, iмпортПохожие категории кроссвордов

1.
Системи технологiй (укр.)
2.
Системи технологiй промисловостi (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По финансам и кредиту - Грошовi реформи (укр.)
2.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Грошовi кошти. Запаси. Основнi засоби (укр.)
3.
По финансам и кредиту - Фiнансовi системи (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредитнi системи (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi системи (укр.)


Кроссворды по предмету Грошi та кредит (укр.)
Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы