Готовый кроссворд по предмету Господарське право (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
3. За критерiєм предмета пiдприємництво роздiляють: виробниче та ?
5. Тимчасове статутне об’єднання промислового та банкiвського капiталу для досягнення статутної мети
7. Постанова суду про дозвiл примусового виконання рiшення
9. Договори у яких беруть участь два субєкти
16. визнана законодавством за суб'єктом господарювання сукупнiсть загальних юридичних можливостей за їх участю в безпосереднiй господарськiй дiяльностi i керуванню нею.
18. Обмiн даними при виконаннi операцiй, у тому числi щодо переказу коштiв, мiж учасниками платiжної системи
23. Як називають належним чином зброшуровану та прошнуровану книжку, зареєстровану в органах державної податкової служби України, що мiстить номернi розрахунковi квитанцiї, якi видаються покупцям у випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцiй
По вертикали
1. Це фiзична або юридична особа, що має виданий органом державної влади документ, який засвiдчує її право на провадження зазначеного вньому виду господарської дiяльностi протягом строку за умови виконання лiцензiйних умов.
2. Яка дiяльнiсть здiйснюється субєктами господарювання у сферi товарного обiгу, спрямована на реалiзацiю продукцiї виробничо-технiчного призначення i виробiв народного споживання, а також допомiжна дiяльнiсть, яка забезпечує їх реалiзацiю шляхом надання вiдповiдних послуг
3. Обєднання, яке створюється пiдприємствами будь-якої форми власностi на основi поєднання їх спiльних ви-робничих, наукових i комерцiйних iнтересiв та централiзованого управлiння дiяльнiстю
4. Обєднання на засадах угоди майна та пiдприє-мницької дiяльностi фiзичних та (або) юридичних осiб у формi пiдприємства, установи чи органiзацiї для спiльної дiяльностi з метою одержання прибутку
6. Договори у яких одна чи двi сторони договiрних вiдносин позбавленi можливостi корегування заздалегiдь визначених умов договору
8. Субєкти, якi є власниками або володiльцями обєкта iнвестування та отримали вiд iнвестора майно, майновi права та iншi цiнностi, що мають ринкову вартiсть, у власнiсть або користування для їх подальшого використання у власнiй пiдприємницькiй дiяльностi або в сумiснiй з iнвестором пiдприємницькiй дiяльностi
10. Нанесенi на вирiб знаки, якi характеризують цей вирiб
11. Обєктами права власностi учаникiв господарських є…. права
12. При укладеннi цього договору його умови встановлюються (розробляються) усiма його сторонами
13. Договори якi укладаються мiж рiвноправними суб’єктами
14. Дiяльнiсть, яка повязана з виробництвом i реалiзацiєю продукцiї, виконанням робiт i наданням послуг, а також забезпеченням їх виробникiв необхiдними ресурсами
15. Договiр за яким певне пiдприємство вiдпускає електричну енергiю, пару, гарячу воду споживачевi
17. Договори строком дiї вiд 1 до 5 рокiв
19. Договори, що застосовуються впродовж багатьох столiть
20. Договор який укладається вiльно, на розсуд учасникiв господарських вiдносин
21. Засiб державного регулювання провадження видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, спрямований на забезпечення реалiзацiї єдиної державної полiтики у сферi лiцензування, захист економiчних i соцiальних iнтересiв держави, суспiльства та окремих споживачiв
22. За яким договором здiйснюється державна закупка сiльськогосподарської продукцiї, якi укладаються на основi державних замовлень на поставку державi сiльськогосподарської продукцiї
24. За яким договором одна сторона зобовязується надати послуги другiй сторонi в укладеннi угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) вiд iменi цього субєкта i за його рахунокПохожие категории кроссвордов

1.
Господарське право, як галузь права, як дiяльнiсть (укр.)
2.
Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
Адмiнiстративне право (укр.)
5.
Громадянське право (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Господарське законодавство (укр.) - Господарське право, як галузь права, як дiяльнiсть (укр.)
2.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Адмiнiстративне право (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Громадянське право (укр.)


Кроссворды по предмету Господарське право (укр.)
Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы