Готовый кроссворд по предмету Господарське право (укр.) - на тему "Договори (укр.)"

 
По горизонтали
2. Укладаються на одну господарську операцiю, мiстять зазвичай лише майновi елементи
6. Договори (рамочнi контракти) визначають основних учасникiв договiрних вiдносин та параметри їх наступних договiрних звязкiв (генпiдряднi договори, договiр комерцiйної концесiї)
8. У разi, якщо сторони не досягли згоди з усiх iстотних умов господарського договору, такий договiр вважається
12. Строком дiї до 1 року
18. Угода вважається укладеною з моменту досягнення сторонами згоди, тобто сторони повиннi узгодити своє волевиявлення, спрямоване на встановлення, змiну чи припинення правовiдносини
20. Договори, в яких домiнують майновi елементи (за можливої наявностi органiзацiйних елементiв, проте без переваги останнiх)
22. Надiляє сторони правами й обовязками, спрямованими на досягнення цiлей, i визначає всi умови договору
23. Умови договору визначаються шляхом вiльного волевиявлення сторiн, якi мають право на власний розсуд погодити будь-якi умови договору, якщо це не суперечить законодавству, в тому числi використовуючи примiрнi договори, що мають рекомендацiйний характер
По вертикали
1. У разi досягнення сторонами згоди щодо всiх або окремих умов, така згода повинна бути пiдтверджена у…
3. Договори, поява яких протягом останнiх двох столiть викликана ускладненням господарського життя
4. Пропозицiя однiєї сторони укласти договiр
5. Певнi умови договору є обовязковим для пiдпорядкованої сторони i не можуть корегуватися навiть iз застосуванням судової процедури (судового порядку розгляду переддоговiрного спору)
7. Договори, що застосовуються протягом багатьох столiть
9. Волевиявлення однiєї сторони (покупця) купити майно i зустрiчне (тобто протилежне за змiстом) волевиявлення iншої сторони (продавця) продати майно
10. Укладаються на строк понад 5 рокiв (наприклад, концесiйнi договори, договiр оренди цiлiсного майнового комплексу пiдприємства)
11. Укладаються мiж рiвноправними субєктами
13. Спрямованi на забезпечення органiзацiї господарської дiяльностi двох i бiльше учасникiв господарських вiдносин (субєктiв господарювання)
14. Строком дiї вiд 1 до 5 рокiв (наприклад, договори пiдряду на капiтальне будiвництво)
15. Одна чи двi сторони договiрних вiдносин позбавленi можливостi корегування заздалегiдь визначених умов договору
16. Договiр, в якому одна сторона — пiдприємець узяла на себе обовязок здiйснювати продаж товарiв, виконання робiт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться
17. Укладаються на пiдставi генеральних договорiв (договори субпiдряду) або рамочних контрактiв (наприклад, договiр комерцiйної субконцесiї)
19. Угода, у якiй майновому наданню однiєї сторони (передача грошей чи майна, виконання робiт, надання послуг) вiдповiдає зустрiчний обовязок iншої сторони
21. Договiр, для укладання якого потрiбно оформлення за запропонованою законом формою: письмовою чи нотарiальною (наприклад, оренда, дарування)
24. Укладається на умовах та у термiн, визначенi попереднiм договором
25. Порушення стороною договору, коли внаслiдок завданої цим шкоди друга сторона значною мiрою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладеннi договоруКниги, близкие по тематикеЭто интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы