Готовый кроссворд по финансам и кредиту - на тему "Фiнансовi системи (укр.)"

 
По горизонтали
2. Дiя або процес, унаслiдок якого вiдбувається змiна якостi, перехiд вiд одного якiсного стану до iншого, вищого
3. Полiтика змiни облiкової ставки центрального банку, направлена на регулювання валютного курсу i платiжного балансу шляхом дiї на мiжнародний рух капiталiв, з одного боку, i динамiку внутрiшнiх кредитiв, грошової маси, цiн, сукупного попиту - з iншого
5. У формуваннi якого капiталу брали участь державнi фiнанси
7. Зниження курсу нацiональної валюти до iноземних валют або мiжнародних розрахункових одиниць
8. Дiяльнiсть, повязана з впливом керуючого субєкта на керований обєкт з метою досягнення певних результатiв
9. Господарська операцiя, яка передбачає придбання основних фондiв, нематерiальних активiв, корпоративних прав та цiнних паперiв в обмiн на кошти або майно
10. Полiтика дiї на курс нацiональної валюти шляхом купiвлi-продажу державними органами iноземної валюти (девiз)
11. Регламентацiя державою мiжнародних розрахункiв i порядку проведення валютних операцiй
12. Форма фiнансового контролю змiстом якої є перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, установи, органiзацiї, дотриманням законодавства з фiнансових питань, достовiрнiстю облiку i звiтностi
13. Заходи, якi передбачають конкретну дiяльнiсть вiдповiдних державних iнституцiй iз реалiзацiї валютної полiтики у виглядi пiдготовки, прийняття i контролю за реалiзацiєю певних рiшень з валютних вiдносин
15. Столiття у якому фiнанси вже самостiйна наука, вихiд першого пiдручника
16. Оптимальний розподiл ресурсiв для досягнення поставленої мети
17. Валютне регулювання здiйснюється в рамках економiчних iнтеграцiйних обєднань, наприклад в єс, в регiональних угрупуваннях країн, що розвиваються
18. Пiдвищення курсу нацiональної валюти по вiдношенню до iноземних валют або мiжнародних розрахункових одиниць
20. Сукупнiсть галузей та видiв дiяльностi, що обслуговують економiку, виробництво (транспорт, звязок, комунальне господарство, загальна i професiйна освiта, охорона здоровя та iн.)
22. «сполучення» або множина взаємоповязаних елементiв
23. Фiнансова_____________дiяльнiсть держави, пiдприємства щодо цiлеспрямованого використання фiнансiв
24. _______________фiнанси – сфера грошових вiдносин, що виникла у зв”язку з розподiлом i перерозподiлом вартостi валового внутрiшнього продукту i частини нацiонального багатства, пов”язана з формуванням фiнансових ресурсiв у пiдпорядкування держави й пiдприємств i використання державних коштiв на витрати з розширення виробництва, задоволення соцiально-культурних потреб населення, оборони країни й державного управлiння
По вертикали
1. Система оподаткування, при якiй по­даткова ставка встановлюється у тiй же мiрi, що i збiльшення до­ходiв платника
4. Особливий вид економiчних вiдносин, покликаний забезпечити захист людей i їхнiх справ вiд рiзного роду небезпек
6. Кошти бюджету та iнше державне майно, нерозподiлене мiж державними пiдприємствами та установами, яке належить державi
11. Одна з функцiй фiнансiв
14. Вiдношення чистого прибутку до виручки
19. Сума, на яку доходи перевищують повязанi з ними витрати
21. _______________право -  складова фiнансового права, що являє собою су­купнiсть юридичних норм, якi визначають сутнiсть податкiв у певнiй державi, порядок їх сплати, розрахунку, функцiонування, змiни, скасування та взагалi регулювання податкових вiдносин. Похожие категории кроссвордов

1.
Системи технологiй (укр.)
2.
Системи технологiй промисловостi (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi системи (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi активи (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Фiнансовi посередники (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Грошовi системи (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi термiни (укр.)


Кроссворды по финансам и кредиту

- Б -
- Г -
- Д -
- И -
- К -
- О -
- Р -
- Ф -
- Ф -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы