Готовый кроссворд по финансам и кредиту - на тему "Фiнансовi системи (укр.)"

 
По горизонтали
5. Сума, на яку доходи перевищують повязанi з ними витрати
7. Полiтика дiї на курс нацiональної валюти шляхом купiвлi-продажу державними органами iноземної валюти (девiз)
10. Сукупнiсть галузей та видiв дiяльностi, що обслуговують економiку, виробництво (транспорт, звязок, комунальне господарство, загальна i професiйна освiта, охорона здоровя та iн.)
14. Заходи, що полягають у використаннi тих чи iнших iнструментiв i важелiв впливу, якi визначають економiчну мотивацiю поведiнки суб’єктiв валютних вiдносин
18. Зниження курсу нацiональної валюти до iноземних валют або мiжнародних розрахункових одиниць
21. Дiяльнiсть, повязана з впливом керуючого субєкта на керований обєкт з метою досягнення певних результатiв
23. Вид фiнансового контролю
24. … право -  складова фiнансового права, що являє собою су­купнiсть юридичних норм, якi визначають сутнiсть податкiв у певнiй державi, порядок їх сплати, розрахунку, функцiонування, змiни, скасування та взагалi регулювання податкових вiдносин. 
По вертикали
1. Сукупнiсть здiйснюваних державою економiчних, органiзацiйних та правових заходiв у сферi валютних вiдносин з метою реалiзацiї стратегiчних завдань розвитку нацiональної економiки
2. Особливий вид економiчних вiдносин, покликаний забезпечити захист людей i їхнiх справ вiд рiзного роду небезпек
3. Створений суспiльсвом ввп в усiх його формах є
4. Сукупнiсть вiдносно вiдокремлених взаємозвязаних фiнансових вiдносин
6. Дiя або процес, унаслiдок якого вiдбувається змiна якостi, перехiд вiд одного якiсного стану до iншого, вищого
8. … фiнанси – сфера грошових вiдносин, що виникла у зв”язку з розподiлом i перерозподiлом вартостi валового внутрiшнього продукту i частини нацiонального багатства, пов”язана з формуванням фiнансових ресурсiв у пiдпорядкування держави й пiдприємств i використання державних коштiв на витрати з розширення виробництва, задоволення соцiально-культурних потреб населення, оборони країни й державного управлiння
9. Заходи, якi передбачають конкретну дiяльнiсть вiдповiдних державних iнституцiй iз реалiзацiї валютної полiтики у виглядi пiдготовки, прийняття i контролю за реалiзацiєю певних рiшень з валютних вiдносин
11. Вiдношення чистого прибутку до виручки
12. Валютне регулювання здiйснюється в рамках економiчних iнтеграцiйних обєднань, наприклад в єс, в регiональних угрупуваннях країн, що розвиваються
13. Державнi фiнанси: загальнодержавнi та …
15. Сукупнiсть заходiв i нормативних правил держави, встановлених в законодавчому або адмiнiстративному порядку, направлених на обмеження операцiй з валютою, золотом i iншими валютними цiнностями
16. Пiдвищення курсу нацiональної валюти по вiдношенню до iноземних валют або мiжнародних розрахункових одиниць
17. Господарська операцiя, яка передбачає придбання основних фондiв, нематерiальних активiв, корпоративних прав та цiнних паперiв в обмiн на кошти або майно
18. Регламентацiя державою мiжнародних розрахункiв i порядку проведення валютних операцiй
19. Один iз передумов появи фiнансiв є поява i розиток - …
20. Кошти бюджету та iнше державне майно, нерозподiлене мiж державними пiдприємствами та установами, яке належить державi
22. У формуваннi якого капiталу брали участь державнi фiнансиПохожие категории кроссвордов

1.
Системи технологiй (укр.)
2.
Системи технологiй промисловостi (укр.)
3.
Географiя (укр.)
4.
Дiловодство (укр.)
5.
Эстетика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi системи (укр.)
2.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Грошовi системи (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредитнi системи (укр.)
4.
По предмету Iнформатика (укр.) - Iнформацiйно-пошуковi системи (укр.)
5.
По предмету Охорона працi (укр.) - Системи оповiщеня пожеж (укр.)


Кроссворды по финансам и кредиту

- Б -
- Г -
- Д -
- И -
- К -
- О -
- Р -
- Ф -
- Ф -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы