Готовый кроссворд по предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
7. система пiдходiв, принципiв та методiв розробки, прийняття та реалiзацiї управлiнських рiшень з питань фiнансово-господарської дiяльностi суб'єкта господарювання.
11. Вкладення капiталу в обєкти пiдприємницької дiяльностi з метою одержання прибутку
12. Допуск цiнних паперiв до офiцiйного котирування на фондовiй бiржi пiсля ретельної оцiнки її iнвестицiйних якостей
16. Цiнний папiр, що свiдчить про внесення її власником грошових коштiв, та пiдтвердних обовязок емiтента вiдшкодувати йому номiнальну вартiсть цього цiнного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фiксованого вiдсотка
17. Система заходiв щодо фiнансового оздоровлення пiдприємства
18. Вид фiнансового планування пов’язане з визначенням фiнансових ресурсiв на перспективу, тiсно пов’язане з прогнозуванням фiнансових показникiв.
20. Крива залежностi мiж рiвнем ставок оподаткування та сумою податкових надходжень до бюджету
23. Фiнансова ..... - це спосiб найефективнiших шляхiв реалiзацiї пiдприємством довгострокових цiлей фiнансової дiяльностi, усунення суперечностей мiж потребою у фiнансових результатах i можливостями їх формування.
По вертикали
1. Перевищення зобовязань пiдприємства над його активами в результатi тривалої збиткової дiяльностi
2. Цiнний папiр, що пiдтверджує безумовне грошове зобовязання боржника сплатити у встановлений термiн вказану суму грошей власнику даного паперу
3. Здатнiсть пiдприємства своєчасно розраховуватися за своїми фiнансовими зобовязаннями
4. Присвоєння певного класу в процесi оцiнки характеристик окремих обєктiв в упорядкованому їх ряду
5. Метод страхування цiнового ризику по операцiях на бiржi шляхом проведення протилежних операцiй з рiзними видами бiржових контактiв
6. Вид фiнансового планування,яке пов’язане з надходженням i використанням валових грошових потокiв, характеризуеться великою кiлькiстю показникiв, якi враховуються i обмеженою перiодичнiстю складання
7. Об'єктом фiнансового менеджменту є ... дiяльнiсть суб'єктiв господарювання.
8. Процес приведення умов конкретного кредитного договору у вiдповiднiсть з середнiми умовами купiвлi-продажу кредитних iнструментiв на грошовому ринку
9. реальний грошовий обiг, тобто економiчний процес, який викликає рух вартостi, що супроводжується певним потоком грошових платежiв та розрахункiв є .....основою фiнансового менеджменту
10. Система безготiвкових розрахункiв, заснована за залiку взаємних фiнансових вимог i зобовязань
13. Встановлена в судовому порядку фiнансова неспроможнiсть пiдприємства
14. Плата за користування позиковим капiталом у всiх його формах
15. Здатнiсть окремих видiв майнових цiнностей бути швидко конверсiруемих в грошову форму без втрати своєї поточної вартостi
18. вид фiнансового планування обмежене перiодом, здiйснюється протягом року поквартально, пов’язане з визначенням фiнансових ресурсiв, їх надходженням i використанням, при цьому кiлькiсть показникiв менше порiвняно з оперативним плануванням
19. ..... фiнансового менеджменту – це система основних елементiв, якi регулюють процес управлiння фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства.
21. Загальна вартiсть засобiв у грошовiй, матерiальнiй i нематерiальнiй формах, авансованих у формування активiв пiдприємства
22. Бiржовий дилер на фондовому, валютному або товарному ринку, що укладає спекулятивнi угоди в розрахунку на майбутнє зниження цiн на обєкт угоди

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы