Готовый кроссворд по предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - на тему "Фiнансова стратегiя пiдприємства (укр.)"

 
По горизонтали
2. Оперативний фiнансовий план короткострокового перiоду, що розробляється на термiн до 1 року та вiдображає доходи i витрати фiнансових ресурсiв у процесi фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства
3. Останнiй етап процесу роробки фiнансової стратегiї
4. Фiнансування, яке передбачає безоплатне надання бюджетних засобiв пiдприємствам (установам, органiзацiям) на здiйснення i розвиток їхньої дiяльностi
6. Фiнансовий документ, який вiдбиває в грошовiй формi усю виробничо-господарську дiяльнiсть пiдприємства
7. Який тип полiтики фiнансування оборотних активiв передбачає, що за рахунок власного та довгострокового позиченого капiталiв повинна фiнансуватися постiйна частина оборотних активiв
8. Як називаються фактори,що впливають на формування фiнансової полiтики пiдприємства та включають: фактори часу, iнфляцiю, ризики
10. Фiнансова полiтика, в основi якої пiдприємство розраховує тiльки на власнi фiнансовi ресурси
11. Дiяльнiсть-це сукупнiсть операцiй з придбання та пподажу необоротних активiв, а також короткострокових фiн iнвестицiй, що не є еквiвалентами грошових коштiв
14. Бюджет, який визначає кiлькiсть сировини i матерiалiв по видах для реалiзацiї стратегiї
15. Що є результатом перспективного фiнансового планування
16. Кредити, наданi пiдприємству для фiнансування його дiяльностi на умовах повернення в зазначений термiн
17. Узгодженiсть роботи всiх ланок системи управлiння, апарату управлiння i спецiалiстiв у фiнансовому менеджментi
19. Фiнансова ..... - це спосiб найефективнiших шляхiв реалiзацiї пiдприємством довгострокових цiлей фiнансової дiяльностi, усунення суперечностей мiж потребою у фiнансових результатах i можливостями їх формування
20. Сукупнiсть методiв фiнансового менеджменту на пiдриємствi, якi здiйснюється в короткостроковому перiодi i враховуєють фактори, якi дiють у цей час
23. Фiнансова стратегiя, яка визначає дiяльнiсть пiдприємства, його взаємини з бюджетами всiх рiвнiв, утворення i використання доходу пiдприємства, розмiр потреб i джерел фiнансування на певний строк
24. Горизонт планування фiнансової стратегiї
По вертикали
1. Цiльове джерело фiнансування. Може бути … нагромадження, … оплати працi i т. д
2. Складова планового бюджету в якiй здiйснюється групування коштiв за їх складом i розмiщенням та джерелами надходження
5. Яка полiтика пiдприємства визначає вибiр оптимального спiввiдношення мiж розмiрами частки доходу, що направляється на дивiденди (споживання) i часткою доходiв, що направляється на iнвестування (на нагромадження капiталу)
9. Процес утворення (видiлення) i витрати коштiв (фiнансiв) на виконання конкретних заходiв чи робiт (наприклад, на капiтальне будiвництво i ремонт, придбання устаткування, створення нової технiки, науково-дослiднi i дослiдно-конструкторськi роботи i т. д.)
12. ..... фiнансового менеджменту – це система основних елементiв, якi регулюють процес управлiння фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства
13. Функцiя суб’єкта фiнансового менеджменту, що забезпечує обєднання людей, що спiльно реалiзують фiнансову програму на базi якихось правил i процедур
18. Фiнансова стратегiя, яка охоплює усi валовi доходи i надходження засобiв i усi валовi витрати
21. Автор концепцiї базової системи бiзнесу, яка вiдображає чисельнi динамiчнi взаємозвязки мiж основними управлiнськими рiшеннями, стратегiями, типами фiнансової полiтики та рухом фондiв
22. Один з принципiв розробки фiнансової стратегiїПохожие категории кроссвордов

1.
Економiка пiдприємства (укр.)
2.
Економiка торговельного пiдприємства (укр.)
3.
Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Стратегiя пiдприємства (укр.)
2.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Стратегiя дiяльностi торговельного пiдприємства та її обґрунтування. (укр.)
3.
По предмету Стратегiчне управлiння (укр.) - Стратегiя як системний пiдхiд до управлiння перспективним розвитком пiдприємства (укр.)
4.
По предмету - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)
5.
По менеджменту - Стратегiя управлiння (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнансовий менеджмент (укр.)
Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы