Готовый кроссворд по предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - на тему "Фiнансова стратегiя пiдприємства (укр.)"

 
По горизонтали
3. Один з принципiв розробки фiнансової стратегiї
4. Горизонт планування фiнансової стратегiї
5. Що є результатом перспективного фiнансового планування
7. Фiнансова стратегiя, яка охоплює усi валовi доходи i надходження засобiв i усi валовi витрати
9. Сукупнiсть методiв фiнансового менеджменту на пiдриємствi, якi здiйснюється в короткостроковому перiодi i враховуєють фактори, якi дiють у цей час
12. Узгодженiсть роботи всiх ланок системи управлiння, апарату управлiння i спецiалiстiв у фiнансовому менеджментi
13. Фiнансування, яке передбачає безоплатне надання бюджетних засобiв пiдприємствам (установам, органiзацiям) на здiйснення i розвиток їхньої дiяльностi
14. Складова планового бюджету в якiй здiйснюється групування коштiв за їх складом i розмiщенням та джерелами надходження
15. Процес утворення (видiлення) i витрати коштiв (фiнансiв) на виконання конкретних заходiв чи робiт (наприклад, на капiтальне будiвництво i ремонт, придбання устаткування, створення нової технiки, науково-дослiднi i дослiдно-конструкторськi роботи i т. д.)
17. Фiнансова полiтика, в основi якої пiдприємство розраховує тiльки на власнi фiнансовi ресурси
18. Який тип полiтики фiнансування оборотних активiв передбачає, що за рахунок власного та довгострокового позиченого капiталiв повинна фiнансуватися постiйна частина оборотних активiв
20. Яка полiтика пiдприємства визначає вибiр оптимального спiввiдношення мiж розмiрами частки доходу, що направляється на дивiденди (споживання) i часткою доходiв, що направляється на iнвестування (на нагромадження капiталу)
21. Фiнансова стратегiя, яка визначає дiяльнiсть пiдприємства, його взаємини з бюджетами всiх рiвнiв, утворення i використання доходу пiдприємства, розмiр потреб i джерел фiнансування на певний строк
22. Фiнансовий документ, який вiдбиває в грошовiй формi усю виробничо-господарську дiяльнiсть пiдприємства
По вертикали
1. Автор концепцiї базової системи бiзнесу, яка вiдображає чисельнi динамiчнi взаємозвязки мiж основними управлiнськими рiшеннями, стратегiями, типами фiнансової полiтики та рухом фондiв
2. Генеральний план дiй по забезпеченню пiдприємства грошовими засобами, що будується на основi фiнансового аналiзу, а також оптимiзацiї основних i оборотних коштiв, розподiлу прибутку, безготiвкових розрахункiв, податкової i цiнової полiтики, полiтики в областi цiнних паперiв
6. Кредити, наданi пiдприємству для фiнансування його дiяльностi на умовах повернення в зазначений термiн
8. Оперативний фiнансовий план короткострокового перiоду, що розробляється на термiн до 1 року та вiдображає доходи i витрати фiнансових ресурсiв у процесi фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства
10. Цiльове джерело фiнансування. Може бути … нагромадження, … оплати працi i т. д
11. Бюджет, який визначає кiлькiсть сировини i матерiалiв по видах для реалiзацiї стратегiї
16. Як називаються фактори,що впливають на формування фiнансової полiтики пiдприємства та включають: фактори часу, iнфляцiю, ризики
19. Останнiй етап процесу роробки фiнансової стратегiїПохожие категории кроссвордов

1.
Економiка пiдприємства (укр.)
2.
Економiка торговельного пiдприємства (укр.)
3.
Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Туризм (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Стратегiя пiдприємства (укр.)
2.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Стратегiя дiяльностi торговельного пiдприємства та її обґрунтування. (укр.)
3.
По предмету Стратегiчне управлiння (укр.) - Стратегiя як системний пiдхiд до управлiння перспективним розвитком пiдприємства (укр.)
4.
По предмету - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)
5.
По менеджменту - Стратегiя управлiння (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнансовий менеджмент (укр.)
Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы