Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Обiговi активи (укр.)"

 
По горизонтали
1. Загальний, недеталiзований план певної дiяльностi, який охоплює тривалий перiод, спосiб досягнення складної цiлi
2. Частина виробничого капiталу, яка переносить свою вартiсть на знову створений продукт повнiстю i повертається до виробника в грошовiй формi пiсля кожного кругообiгу капiталу
4. Юридичнi i фiзичнi особи, якi здiйснили для пiдприємства поставку виробничих запасiв, малоцiнних i швидкозношуваних предметiв, необоротних активiв чи iнших цiнностей. За поставку виникли зобов’язання, якi пiдлягають оплатi
5. Грошова форма витрат на пiдготовку її виробництва, виготовлення i збут
6. Функцiя, що встановлює вiдповiднiсть мiж багатьма нормами та впливаючими на них факторами
8. Предмет працi, який пiдлягає подальшому оброблюванню на пiдприемствi-споживачi
9. матерiальна зацiкавленiсть у страхуваннi об'єктiв, до яких страхувальник має стосунок як власник, орендатор, перевiзник i т. iн.
11. Статегiя, що поточнi активи фiнансуються за рахунок поточних зобовязань - … стратегiя
12. Будь-якi операцiї, що здiйснюються згiдно з договорами купiвлi-продажу, мiни, поставки та iншими цивiльно-правовими договорами, якi передбачають передачу прав власностi на такi товари за компенсацiю незалежно вiд строкiв її надання, а також операцiї з безоплатного надання товарiв
14. сукупнiсть розподiлених у часi надходжень i видаткiв грошових коштiв та їх еквiвалентiв, генерованих пiдприємством у процесi господарської дiяльностi
15. Дiловi вiдносини мiж людьми або вiдносини мiж учасниками дiла (справи)
16. Спосiб iнвестування грошей для групи iнвесторiв за якого вартiсть iнвестування цiльових обєктiв розподiляється помiж всiх них.… фонд
18. Частина iнвестицiй, спрямована на вiдтворення основних засобiв виробничого i не виробничого призначення, на створення нових, реконструкцiю i розвиток наявних основних засобiв, включаючи обєкти соцiальної сфери
21. Зайвi або не потрiбнi пiдпрємству товарно-матерiальнi цiнностi, що значиться на його балансi
22. Перевищення попиту над пропозицiєю
23. Капiтал, авансований на засоби працi. Тобто, це поняття вужче, нiж поняття постiйний капiтал. В процесi виробництва засоби працi зазнають фiзичного i морального зношування
24. Продукцiя виробничо-технiчного призначення, споживчi й iншi товари, що перебувають на рiзних стадiях виробництва й обiгу, та очiкують вступу в процес виробничого або особистого споживання
По вертикали
1. це форма грошової допомоги мiсцевим бюджетам iз державного бюджету, яка призначена для конкретно визначеної цiлi
3. Стратегiя, яка передбачає фiнансування майжевсiх активiв за рахунок довгострокових джерел - … стратегiя
7. сукупнiсть органiзацiйно-правових та економiчних заходiв у сферi мiжнародних валютних вiдносин, спрямованих на досягнення визначених державою цiлей.
10. Звiт про фiнансовий стан установи, що вiдображає її активи, пасиви та капiтал в синтезованому виглядi на певну дату
13. стандартний документ, який засвiдчує право придбати або продати цiннi папери
17. Кошти, що передаються з державного бюджету до мiсцевих бюджетiв або з мiсцевих бюджетiв вищого рiвня до бюджетiв нижчого рiвня у виглядi дотацiй, субсидiй, субвенцiй та в iнших формах.
19. це система економiчних вiдносин мiж державою, юридичними та фiзичними особами, а також мiж окремими державами i мiжнародними економiчними iнститутами й органiзацiями щодо акумуляцiї та використання грошових засобiв на основi розподiлу й перерозподiлу валового внутрiшнього продукту i нацiонального доходу.
20. Природнi, антропогеннi або техногеннi речовини та матерiали безпосередньо з яких виробляється продукцiяПохожие категории кроссвордов

1.
Цiноутворення (укр.)
2.
Религия (укр.)
3.
Страхування (укр.)
4.
Географiя (укр.)
5.
Бухоблiк (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Обiговi кошти (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi активи (укр.)
3.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Нематерiальнi активи (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы