Готовый кроссворд по предмету Фiлософiя (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
3. Хто пiдготував працю Полiтика
4. Хто хрестив Русь?
5. Методологiчний принцип, який полягає у метафiзичнiй абсолютизацiї вiдносностi i умовностi змiсту пiзнання
6. Унiверсальна процедура пiзнання, яка має на метi введення норм, правил, знакiв, символiв i т.д на основi явної чи неявної угоди мiж суб’єктами пiзнання
8. Принцип, який передбачає, що алгоритм соцiального управлiння повинен чiтко i послiдовно визначати правила, якi необхiдно наслiдувати, щоб досягти повного результату
9. Напрям наукової дiяльностi, повязаний з дослiдженням, поясненням, тлумаченнямфiлологiчних, а також фiлософських, iсторичних i релiгiйних текстiв
10. Загальносоцiологiчна категорiя, яка виражає свiдоме ставлення особи до вимог суспiльної необхiдностi, обовязкiв, соцiальних завдань, норм i цiнностей
12. Загальна властивiсть матерiї вiдтворювати свої ознаки
14. Модель соцiального партнерства, яка припускає трибiчну спiвпрацю мiж працiвниками, роботодавцями та державою па регiональному, загальнодержавному та територiальному рiвнях
15. Теоретична концепцiя постiндустрiального суспiльства, iсторична фаза можливого еволюцiйного розвиткуцивiлiзацiї, в якiй iнформацiя i знання продукуються в єдиному iнформацiйному просторi
16. Логiчна дiя, у процесi якої iстиннiсть якого-небудь твердження обґрунтовується судженнями, безперечно iстинними
17. Теоретична основа пiзнання феномена управлiння, його закономiрностей
19. Епоха, головною рисою, якої був антропоцентризм.
20. Дослiджує властивостi предметов i явищ, якi стають метою дiяльностi та управлiння нею
22. Мiждисциплiнарна наука, що займається вивченням процесiв самоорганiзацiї i виникнення, пiдтримки стiйкостi i розпаду структур (систем) рiзної природи на основi методiв математичної фiзики
23. "Вiрую, тому що абсурдно ".
24. Прiзвище вiдомого фiлософа Фома …
25. Визнання панування над суспiльством i людиною невiдворотних сил, якi наперед визначають їх долю
По вертикали
1. Вища форма вiдображення дiйсностi, властива людям i повязана з їхньою психiкою, абстрактним мисленням,свiтоглядом, самосвiдомiстю, самоконтролем своєї поведiнки i дiяльностi та передбачування результатiв останньої
2. Практичне використання наукових знань для створення матерiальних об’єктiв, полегшення працi та полiпшення умов життя людини
7. Система умоглядних i часом фантастичних уявлень про природу, що розробляється у фiлософських вченнях переважно в епоху Вiдродження i Нового часу
11. Загальновизнана довiра, пошана
13. Наука про людину як природну iстоту
18. Цей метод полягає у одержаннi загального висновку на основi поодиноких фактiв, тобто вiд фактiв дослiдник йде до природи обєктiв
21. Вид суспiльної дiяльностi, яка передбачає систему скоординованих дiй субєкта на обєкт для виконання певних органiзацiйних завданьПохожие категории кроссвордов

1.
Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
Фiлософiя полiтики (укр.)
3.
Українська фiлософiя (укр.)
4.
Фiлософiя i наука (укр.)
5.
Антична фiлософiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Фiлософiя полiтики (укр.)
3.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Українська фiлософiя (укр.)
4.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Фiлософiя i наука (укр.)
5.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Антична фiлософiя (укр.)


Кроссворды по предмету Фiлософiя (укр.)

- А -
- Г -
- Д -
- Е -
- Н -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы