Готовый кроссворд по этике - на тему "Деонтологiя (укр.)"

 
По горизонтали
2. Фiзична або юридична особа, держава, орган державної влади, орган мiсцевого самоврядування, в iнтересах яких здiйснюється адвокатська дiяльнiсть
5. Особа, яка надає юридичну допомогу, здiйснює правовий захист
8. Ситуацiя, в якiй кожна зi сторiн намагається зайняти позицiю несумiсну з iнтересами iншої сторони
10. Стан в майбутньому, котрий можливо змiнити вiдносно теперiшнього та варто, бажано або необхiдно досягнути
12. Норми й правила, якi вiдображають уявлення про гiдну поведiнку людей у суспiльствi
13. Умiння приймати i втiлювати у життя швидкi, обгрунтованi i твердi рiшення
16. Усвiдомлення i почуття моральної вiдповiдальностi за свою поведiнку, свої вчинки перед самим собою, людьми, суспiльством
20. Дiяльнiсть компетентних державних органiв або самого народу зi встановлення, змiни чи скасування правових норм
По вертикали
1. Соцiологiчна та психологiчна категорiя для позначення вiдкритих, позитивних взаємовiдносин мiж людьми (сторонами довiри), що вiдображають впевненiсть у порядностi й доброзичливостi iншої сторони, з котрою довiряючий знаходиться в тих чи iнших вiдносинах, що базується на його досвiдi
3. Здатнiсть належно виконувати певнi дiї, заснована на доцiльному використаннi людиною набутих знань i навикiв
4. Динамiчна, упорядкована сукупнiсть стiйких, iндивiдуально психологiчних особливостей, котрi формуються в процесi життєдiяльностi людини i виявляються в її дiяльностi та суспiльнiй поведiнцi: у ставленнi до колективу, до iнших людей, до працi, навколишньої дiйсностi та самої себе
6. Пiдтвердження того, що третьою стороною будуть виконаны певнi зобовязання
7. Короткочасний емоцiйний стан людини, зазвичай викликаний травмуючими переживаннями, в якому вiн вважається неосудним або обмежено осудним
9. Ситуативно зумовлена перевага певної емоцiї, що пiдсилює чи послаблює психiчну дiяльнiсть на протязi бiльш-менш тривалого перiоду
11. Фiзична особа, яка має професiйнi правовi знання у галузi юридичних наук, законодавства й практики його застосування
14. Умiння працювати творчо, виявляючи дiїi вчинкиза власним почином
15. Психологiчний стан схильностi субєкта до певної активностi в певнiй ситуацiї
17. Вчення про проблеми моралi i моральностi, роздiл етики
18. Фiлософська наука, що вивчає природу (функцiї, загальнi закони i закономiрностi) естетичної свiдомостi (дiяльностi людини i суспiльства, буття), наука про прекрасне
19. Умiння людини пiдкоряти свої дiї цiлям, що поставленiПохожие категории кроссвордов

1.
Деонтологiя (укр.)
2.
Юридична деонтологiя (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Контроль та ревiзiя (укр.) - Контроль (укр.)
3.
По предмету Людина i свiт (укр.) - Держава (укр.)


Кроссворды по этике

- В -
- Д -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- Т -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы