Готовый кроссворд по этике - на тему "Деонтологiя (укр.)"

 
По горизонтали
3. Особа, яка надає юридичну допомогу, здiйснює правовий захист
4. Умiння приймати i втiлювати у життя швидкi, обгрунтованi i твердi рiшення
10. Дiяльнiсть компетентних державних органiв або самого народу зi встановлення, змiни чи скасування правових норм
11. Здатнiсть належно виконувати певнi дiї, заснована на доцiльному використаннi людиною набутих знань i навикiв
13. Пiдтвердження того, що третьою стороною будуть виконаны певнi зобовязання
15. Усвiдомлення i почуття моральної вiдповiдальностi за свою поведiнку, свої вчинки перед самим собою, людьми, суспiльством
17. Соцiологiчна та психологiчна категорiя для позначення вiдкритих, позитивних взаємовiдносин мiж людьми (сторонами довiри), що вiдображають впевненiсть у порядностi й доброзичливостi iншої сторони, з котрою довiряючий знаходиться в тих чи iнших вiдносинах, що базується на його досвiдi
19. Норми й правила, якi вiдображають уявлення про гiдну поведiнку людей у суспiльствi
По вертикали
1. Ситуацiя, в якiй кожна зi сторiн намагається зайняти позицiю несумiсну з iнтересами iншої сторони
2. Динамiчна, упорядкована сукупнiсть стiйких, iндивiдуально психологiчних особливостей, котрi формуються в процесi життєдiяльностi людини i виявляються в її дiяльностi та суспiльнiй поведiнцi: у ставленнi до колективу, до iнших людей, до працi, навколишньої дiйсностi та самої себе
5. Умiння працювати творчо, виявляючи дiїi вчинкиза власним почином
6. Психологiчний стан схильностi субєкта до певної активностi в певнiй ситуацiї
7. Вчення про проблеми моралi i моральностi, роздiл етики
8. Фiлософська наука, що вивчає природу (функцiї, загальнi закони i закономiрностi) естетичної свiдомостi (дiяльностi людини i суспiльства, буття), наука про прекрасне
9. Умiння людини пiдкоряти свої дiї цiлям, що поставленi
12. Фiзична особа, яка має професiйнi правовi знання у галузi юридичних наук, законодавства й практики його застосування
14. Ситуативно зумовлена перевага певної емоцiї, що пiдсилює чи послаблює психiчну дiяльнiсть на протязi бiльш-менш тривалого перiоду
16. Фiзична або юридична особа, держава, орган державної влади, орган мiсцевого самоврядування, в iнтересах яких здiйснюється адвокатська дiяльнiсть
18. Короткочасний емоцiйний стан людини, зазвичай викликаний травмуючими переживаннями, в якому вiн вважається неосудним або обмежено осуднимПохожие категории кроссвордов

1.
Деонтологiя (укр.)
2.
Юридична деонтологiя (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Економетрика (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Бiологiя (укр.) - Птахи (укр.)
3.
По предмету Фармакологiя (укр.) - Аптека (укр.)
4.
По предмету Природознавство (укр.) - Загадки (укр.)


Кроссворды по этике

- В -
- Д -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- Т -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы