Готовый кроссворд по этике - на тему "Деонтологiя (укр.)"

 
По горизонтали
3. Особа, яка надає юридичну допомогу, здiйснює правовий захист
4. Умiння приймати i втiлювати у життя швидкi, обгрунтованi i твердi рiшення
10. Дiяльнiсть компетентних державних органiв або самого народу зi встановлення, змiни чи скасування правових норм
11. Здатнiсть належно виконувати певнi дiї, заснована на доцiльному використаннi людиною набутих знань i навикiв
13. Пiдтвердження того, що третьою стороною будуть виконаны певнi зобовязання
15. Усвiдомлення i почуття моральної вiдповiдальностi за свою поведiнку, свої вчинки перед самим собою, людьми, суспiльством
17. Соцiологiчна та психологiчна категорiя для позначення вiдкритих, позитивних взаємовiдносин мiж людьми (сторонами довiри), що вiдображають впевненiсть у порядностi й доброзичливостi iншої сторони, з котрою довiряючий знаходиться в тих чи iнших вiдносинах, що базується на його досвiдi
19. Норми й правила, якi вiдображають уявлення про гiдну поведiнку людей у суспiльствi
По вертикали
1. Ситуацiя, в якiй кожна зi сторiн намагається зайняти позицiю несумiсну з iнтересами iншої сторони
2. Динамiчна, упорядкована сукупнiсть стiйких, iндивiдуально психологiчних особливостей, котрi формуються в процесi життєдiяльностi людини i виявляються в її дiяльностi та суспiльнiй поведiнцi: у ставленнi до колективу, до iнших людей, до працi, навколишньої дiйсностi та самої себе
5. Умiння працювати творчо, виявляючи дiїi вчинкиза власним почином
6. Психологiчний стан схильностi субєкта до певної активностi в певнiй ситуацiї
7. Вчення про проблеми моралi i моральностi, роздiл етики
8. Фiлософська наука, що вивчає природу (функцiї, загальнi закони i закономiрностi) естетичної свiдомостi (дiяльностi людини i суспiльства, буття), наука про прекрасне
9. Умiння людини пiдкоряти свої дiї цiлям, що поставленi
12. Фiзична особа, яка має професiйнi правовi знання у галузi юридичних наук, законодавства й практики його застосування
14. Ситуативно зумовлена перевага певної емоцiї, що пiдсилює чи послаблює психiчну дiяльнiсть на протязi бiльш-менш тривалого перiоду
16. Фiзична або юридична особа, держава, орган державної влади, орган мiсцевого самоврядування, в iнтересах яких здiйснюється адвокатська дiяльнiсть
18. Короткочасний емоцiйний стан людини, зазвичай викликаний травмуючими переживаннями, в якому вiн вважається неосудним або обмежено осудним

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы