Готовый кроссворд по предмету Екологiя (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
3. Процес утворення простих органiчних речовин це ...
5. Вид заповiдника, що має мiжнародне значення та є природоохоронним та науково-дослiдним обєктом
6. Iсторичний процес пiдвищення ролi мiст у розвитку суспiльства,
12. Властивiсть складної системи, за якої складна система не може складатись iз однакових елементiв
18. 5,15*10^15 т - це маса ______
20. Територiя (акваторiя), яка особливо охороняється i повнiстю
22. Закон України «про охорону навколишнього природно-
24. Всi живi та неживi об'єкти, що природно iснують на Землi або в деякiй її частинi.
По вертикали
1. Хiмiчнi речовини, використовуванi для боротьби з шкiдниками та хворобами рослин, бур'янами i т.п
2. Хвороба,що виникає внаслiдок систематичного вживання,у наростаючiй кiлькостi вживання речовин, якi включенi до затвердженого списку наркотикiв
4. Функцiональна система, яка вбирає в себе угрупування живих органiзмiв iз середовищем, в якому вони мешкають.
7. роздiл екологiї, що вивчає взаємовiдносини окремих видiв органiзмiв з довкiллям
8. Екологiчна … i нормування проводяться з метою встановлення комплексу обовязкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсiв та забезпечення екологiчної безпеки
9. Назва людського чиннику впливу на природу.
10. наука про взаємозв'язанi та взаємодiючi комплекси живої i косної природи — бiогеоценози
11. Послiдовна необоротна змiна бiоценозiв, спадкоємно виникають на однiй i тiй же територiї в результатi впливу природних факторiв або впливу людини
13. Складова структури екологiї, що описує коливання чисельностi рiзних видiв i встановлює їх причини
14. Стан навколишнього природного середовища з метою прогнозування змiн у довкiллi, розробки рекомендацiй для прийняття управлiнських рiшень, проведення екологiчної полiтики. Екологiчний.
15. Вид природокористування, за якого природнi ресурси використовуються в обсягах та способами, якi забезпечують сталий економiчний розвиток та не призводять до погiршення екологiчного стану навколишнього середовища
16. Iндустрiально-виробничi вiдходи, що височiють поблизу кам'яновугiльних шахт.
17. Одинi з найбiльших органел рослинної клiтини це...
19. Процес виведення населення i життєважливих ресурсiв першої необхiдностi з територiї можливої загрози вiд катастрофи чи воєнного конфлiкту
21. 8. Руйнування або iстотне порушення екологiчних звязкiв. Синонiм до слова занепад.
23. Назву Жива оболонка Землi носить
25. Комплексне земне приповерхневе

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы