Готовый кроссворд по предмету Екологiя (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
2. Короткочасне зниження температури повiтря чи поверхнi грунту до мiнусових значень вночi чи вранцi
7. Послiдовна необоротна змiна бiоценозiв, спадкоємно виникають на однiй i тiй же територiї в результатi впливу природних факторiв або впливу людини
9. Будь-яке єднiсть (самого рiзного об'єму i рангу), що включає всi органiзми (т. Е. Бiоценоз) на данiй дiлянцi (бiотопi) i взаємодiє з фiзичним середовищем
13. Комплекс природних явищ i тiл, з якими органiзм перебуває у безпосереднiх чи непрямих взаємозвязках
14. Назва людського чиннику впливу на природу
18. наука про взаємозв'язанi та взаємодiючi комплекси живої i косної природи — бiогеоценози
20. роздiл загальної екологiї, що вивчає динамiку чисельностi популяцiй, внутрiшньопопуляцiйнi угрупування i їх взаємовiдносини.
22. Вид природокористування, за якого природнi ресурси використовуються в обсягах та способами, якi забезпечують сталий економiчний розвиток та не призводять до погiршення екологiчного стану навколишнього середовища
По вертикали
1. Стан внутрiшньої динамiчної рiвноваги природної системи (екосистеми), що пiдтримується регулярним вiдновленням її основних елементiв i речовинно-енергетичного складу
3. Iндивiдуальний розвиток органiзму, сукупнiсть послiдовних, морфологiчних, фiзiологiчних i бiохiмiчних процесiв,що вiдбуваються в органiзмi вiд його зародження до кiнця життя
4. Вид заповiдника, що має мiжнародне значення та є природоохоронним та науково-дослiдним обєктом
5. Велика за маштабами аварiя чи iнша подiя, що призводить до тяжких,трагiчних наслiдкiв
6. Розрiзняють повний i ______ методи облiку органiзмiв
8. 5,15*10^15 т - це маса ______
10. роздiл екологiї, який дослiджує екосистеми
11. наука, що вивчає виникнення, еволюцiю, структуру та механiзми функцiонування бiосфери
12. Хiмiчнi речовини, використовуванi для боротьби з шкiдниками та хворобами рослин, бур'янами i т.п
14. роздiл екологiї, що вивчає взаємовiдносини окремих видiв органiзмiв з довкiллям
15. Це людська дiяльнiсть щодо використання ресурсiв природи з метою виробница матерiальних благ
16. Процес виведення населення i життєважливих ресурсiв першої необхiдностi з територiї можливої загрози вiд катастрофи чи воєнного конфлiкту
17. Вид розвитку, що задовольняє потреби нинiшнього поколiння, не ставлячи пiд загрозу можливостi майбутнiх поколiнь
19. Властивiсть складної системи, за якої складна система не може складатись iз однакових елементiв
20. Руйнування або iстотне порушення екологiчних звязкiв. Синонiм до слова занепад
21. Сукупнiсть усiх вод Землi: материкових, океанiчних i атмосферних
23. Хвороба,що виникає внаслiдок систематичного вживання,у наростаючiй кiлькостi вживання речовин, якi включенi до затвердженого списку наркотикiв

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы