Готовый кроссворд по предмету Екологiя (укр.) - на тему "Лiтосфера, гiдросфера (укр.)"

 
По горизонтали
2. Скупчення природних вод на земнiй поверхнi або у верхнiх шарах земної кори, якi мають вiдповiдний гiдрологiчний режим
6.  це безперервний замкнутий процес перемiщення вологи пiд дiєю сонячної теплоти i сили тяжiння
7.  такий вмiст забруднюючих речовин в ґрунтi, кот­рий вiдповiдає або близький до його природного складу
8. Воднi  потоки, що  насиченi  твердим  матерiалом
10. Органiзми поверхневого шару води, якi пасивно переносяться хвилями i течiями. це мiкроскопiчнi водоростi, дрiбнi рачки, рибяча iкра та личинки рiзних тварин, медузи, бактерiї
13. Одна з географiчних оболонок певної планети, яка характеризується наявнiстю або можливiстю iснування льоду
18.  водна оболонка землi, яка включає води свiтового океану та води суходолу
19.  ґрунти, якi створенi людиною в процесi рекультивацiї тих чи iнших об’єктiв, або господарського освоєння дiлянок землi
23.  вода, яка була використана для рiзних потреб i змiнила при цьому свiй склад, або фiзичнi властивостi.. до них вiдносяться дощовi i талi води
24. Органiзми, якi живуть у товщi води i активно пересуваються: риби, кальмари, восьминоги, дельфiни, кити, тюленi, черепахи
По вертикали
1.  стрiмке падiння великої маси ґрунту, гiрської породи, снiгу тощо внаслiдок зсуву, руйнування i т.iн
3. Шар мяких порiд з швидкiстю проходження хвиль 1,0 - 4,0 км/с
4. Геологiчнi утворення, якi виникають при пiдйомi з надр  землi i виверження на її поверхню магми
5. Цi речовини потрапляють з атмосфери, ґрунту, при розкладi органiчних сполук i пов’язанi з життєдiяльнiстю живих органiзмiв
9. Терiторiальна система об'єктiв ,що перебувають пiд охороною
10.  води, що мiстяться у верхнiй частинi земної кори. заповнюють промiжки, пори, трiщини,пустоти. у ґрунтi заповнюють капiляри
11. Частина свiтового океану, яка розмiщена мiж материками, має великi розмiри, самостiйну циркуляцiю вод i атмосфери та особливий гiдрологiчний режим
12. Тверда оболонка землi, яка безповоротно перетворюється пiд впливом зовнiшнiх i внутрiшнiх геологiчних процесiв
14. Сукупнiсть процесiв i явищ пов’язанi з перемiщенням i виходом на поверхню магматичних мас i супроводжуючих газiв i водяної пари
15. Залишки яких не будь великих тiл, можливо планет,  якi приходять з космiчних областей малих планет, розмiщених мiж  орбiтами марсу i юпiтера
16. Забруднення пов’язане з проникненням в ґрунт i розмноженням в нiй небезпечних для людини органiзмiв
17. Забруднення  ґрунтiв  крупно уламкових  матерiалом  у  виглядi  будiвельного  смiття, битого  скла,  керамiки  i  iнших  вiдходiв 
20. Руйнування грунтових часточок пiд впливами води або вiтру
21. Ковзаюче змiщення мас порiд природного схилу пiд дiєю сили тяжiння. 
22. Нижня межа земної кори

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы