Готовый кроссворд по предмету Екологiя (укр.) - на тему "Лiтосфера, гiдросфера (укр.)"

 
По горизонтали
5. Нижня межа земної кори
6. Частина свiтового океану, яка розмiщена мiж материками, має великi розмiри, самостiйну циркуляцiю вод i атмосфери та особливий гiдрологiчний режим
7. Шар мяких порiд з швидкiстю проходження хвиль 1,0 - 4,0 км/с
10. Сукупнiсть процесiв i явищ пов’язанi з перемiщенням i виходом на поверхню магматичних мас i супроводжуючих газiв i водяної пари
15.  це безперервний замкнутий процес перемiщення вологи пiд дiєю сонячної теплоти i сили тяжiння
16.  водна оболонка землi, яка включає води свiтового океану та води суходолу
17.  води, що мiстяться у верхнiй частинi земної кори. заповнюють промiжки, пори, трiщини,пустоти. у ґрунтi заповнюють капiляри
18. Залишки яких не будь великих тiл, можливо планет,  якi приходять з космiчних областей малих планет, розмiщених мiж  орбiтами марсу i юпiтера
20.  вода, яка була використана для рiзних потреб i змiнила при цьому свiй склад, або фiзичнi властивостi.. до них вiдносяться дощовi i талi води
21. Забруднення  ґрунтiв  крупно уламкових  матерiалом  у  виглядi  будiвельного  смiття, битого  скла,  керамiки  i  iнших  вiдходiв 
23. Руйнування грунтових часточок пiд впливами води або вiтру
По вертикали
1. Геологiчнi утворення, якi виникають при пiдйомi з надр  землi i виверження на її поверхню магми
2.  такий вмiст забруднюючих речовин в ґрунтi, кот­рий вiдповiдає або близький до його природного складу
3. Це частина океану, яка має вiдмiнностi у властивостях води, вiдрiзняється течiями, живими органiзмами i, як правило, вiдокремлене пiвостровами, островами або пiдняттями дна океану[1]
4. Органiзми поверхневого шару води, якi пасивно переносяться хвилями i течiями. це мiкроскопiчнi водоростi, дрiбнi рачки, рибяча iкра та личинки рiзних тварин, медузи, бактерiї
8. Скупчення природних вод на земнiй поверхнi або у верхнiх шарах земної кори, якi мають вiдповiдний гiдрологiчний режим
9. Воднi  потоки, що  насиченi  твердим  матерiалом
11. Тверда оболонка землi, яка безповоротно перетворюється пiд впливом зовнiшнiх i внутрiшнiх геологiчних процесiв
12. Цi речовини потрапляють з атмосфери, ґрунту, при розкладi органiчних сполук i пов’язанi з життєдiяльнiстю живих органiзмiв
13. Забруднення пов’язане з проникненням в ґрунт i розмноженням в нiй небезпечних для людини органiзмiв
14.  ґрунти, якi створенi людиною в процесi рекультивацiї тих чи iнших об’єктiв, або господарського освоєння дiлянок землi
15. Одна з географiчних оболонок певної планети, яка характеризується наявнiстю або можливiстю iснування льоду
19. Ковзаюче змiщення мас порiд природного схилу пiд дiєю сили тяжiння. 
22. Органiзми, якi живуть у товщi води i активно пересуваються: риби, кальмари, восьминоги, дельфiни, кити, тюленi, черепахи
24.  стрiмке падiння великої маси ґрунту, гiрської породи, снiгу тощо внаслiдок зсуву, руйнування i т.iн

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы