Готовый кроссворд по предмету Екологiя (укр.) - на тему "Культура (укр.)"

 
По горизонтали
1. Органiзацiя Обєднаних Нацiй з питань освiти та культури
3. ____________ культура – базується на звичаї та традицiї, вона цiнує перед усiм те, що встановлено предками i негативно ставиться до будь-якої модернiзацiї
4. _____________ культура — це специфiчний, iсторично i класово зумовлений продукт життєдiяльностi людей, їхньої полiтичної творчостi, що виражає процес освоєння класами, нацiями, iншими соцiальними спiльностями та iндивiдами полiтичних вiдносин
6. __________ культура – сукупнiсть артефактiв, якi завдяки своїй вишуканостi доступнi в основному вузькому колу людей, культурнiй елiтi
7. _______ форма — cукупнiсть результатiв дiяльностi, що включає нематерiальнi об’єкти, створенi розумом i почуттями людини (мова, знання, традицiї, мiфи, символи), iснують у свiдомостi людини, пiдтримуються спiлкуванням, але до них не можна доторкнутися, фiзично вiдчути, потребують матерiальних посередникiв: знання мiстяться в книжках, традицiя привiтання втiлюється в рукостисканнi тощо
8. Мiжособистiсна дистанцiя (вiдстань мiж людьми пiд час спiлкування) та просторова орiєнтацiя (орiєнтацiя людей по вiдношенню одне до одного)
10. Дана освiта полягає у формуваннi економiчних знань, вмiнь та навичок господарювання, засвоєння попереднього досвiду у соцiально-економiчнiй дiйсностi
11. У _________ аспектi культура розглядається як продукт суспiльства
12. ___________ культура – це набiр найважливiших припущень, якi приймаються членами органiзацiї i виражаються в заявленiй органiзацiєю системi цiнностей, що дають працiвникам орiєнтири щодо їхньої поведiнки i дiй
14. В ____________ аспектi культура постає як сукупнiсть досягнутих у процесi освоєння свiту матерiальних i духовних цiнностей
17. _______________ культура – освiтня дiяльнiсть пов’язана iз колом обов’язкiв людини та її покликань
18. У ____________ аспектi культура виступає як система, що регулює соцiальнi вiдносини в суспiльствi, яка орiєнтує людину в свiтi
19. Культура, що стосується проблем i норм етичних вiдносин мiж собою членiв виробничих колективiв та їх взаємин з керiвництвом
20. Правова культура __________ – це обумовлений правовою культурою суспiльства рiвень правової зрiлостi особистостi, який складає основу її правомiрної поведiнки i стимулюючий в необхiдних умовах соцiально-правову дiяльнiсть
21. _____________ культура характеризується особливостями народiв, що тривалий час проживають на певнiй територiї
22. ____________ форма— сукупнiсть опредмечених результатiв людської дiяльностi, що включає як фiзичнi об’єкти, створенi в результатi дiяльностi людей (будинки, знаряддя, книжки, продукти, одяг, прикраси), так i природнi об’єкти, що використовуються людьми. Першi називають артефактами, якi мають певну цiннiсть для людини, так й функцiональне символiчне значення
23. _____________ пiдходiв – соцiального задоволення суспiльних цiнностей (справедливостi, солiдарностi, рiвноправ’я, толерантностi культурних традицiй, демократiї, етики)
24. ________________ культура– це рiвень довершеностi, певної досконалостi, якого досяг педагог пiд час активної, цiлеспрямованої навчально-виховної дiяльностi
25. _______________ культура – це частина загальної культури, рiвень мистецтва професiйної дiяльностi, який вiдображає досягнення наукової думки та практичного досвiду, повсякдення проявляється спецiалiстом в iнтересах морального здоров’я суспiльства, середовища та соцiального прогресу
По вертикали
2. Сукупнiсть рухiв (жестiв, мiмiки), що застосовуються в процесi людського спiлкування (за винятком рухiв мовного апарату)
5. Академiчна культура це iнтелектуально-етична система цiнностей, мотивацiй, переконань та сприйняттiв, якi визначають професiйну дiяльнiсть в освiтi та науцi
9. Своєрiдна пiд культура, яка виникає в певних верствах суспiльства й вiдокремлюється вiд культури суспiльства в цiлому
13. У ______________ аспектi культура розкривається через розвиток самої людини, її духовних, творчих здiбностей
15. _____________ потенцiал – це сукупнiсть науково-технологiчних, фiнансово-економiчних, виробничих, соцiальних та культурноосвiтнiх можливостей країни (галузi, регiону, пiдприємства, тощо), необхiдних для забезпечення iнновацiйного розвитку економiки
16. __________ культура – це сукупнiсть символiв, цiнностей, норм, взiрцiв поведiнки, вiрувань, що характеризують конкретну спiльноту (народнiсть, нацiю) певної держави, країни

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы