Готовый кроссворд по бюджету - на тему "Сутнiсть та складовi бюджетного менеджменту (укр.)"

 
По горизонтали
3. Органiзацiя вертикальної структурної побудови бюджету держави за рiвнями влади - це бюджетний…
5. Принцип бюджетної системи - повноваження на здiйснення витрат бюджету повиннi вiдповiдати обсягу надходжень до бюджету на вiдповiдний бюджетний перiод
6. Вид бюджетного дефiциту, який офiцiйно не визнається
7. Керуюча пiдсистема бюджетного менеджменту
9. Комплекс органiзацiйно-технiчних, методичних i методологiчних заходiв iз визначення доходiв i видаткiв бюджетiв в ходi їх складання, розгляду та затвердження
11. Принцип бюджетної системи - розподiл видаткiв мiж державним бюджетом та мiсцевими бюджетами, а також мiж мiсцевими бюджетами повинен грунтуватися на максимально можливому наближеннi надання суспiльних послуг до їх безпосереднього споживача
12. Законодавчий акт, який мiстить розпис доходiв i видаткiв у формi фiнансового документа, що вiдображає кошторис державних видаткiв та джерел їх фiнансування
13. Вид бюджетного дефiциту, який є наслiдком низького рiвня виробництва ввп
14. Документ, в якому визначаються порядок i термiни складання, розгляду i затвердження бюджету, а також органiзацiя його виконання
По вертикали
1. Сукупнiсть усiх бюджетiв країни має назву бюджетна…
2. Регламентований законодавством порядок складання, розгляду та затвердження бюджетiв, їх виконання та контроль за виконанням
4. Принцип бюджетної системи - бюджет формується на реалiстичних макропоказниках економiчного i соцiального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету i витрат бюджету, що здiйснюються вiдповiдно до затверджених методик та правил
8. Сукупнiсть взаємоповязаних дiй, прийомiв, методiв впливу на бюджетнi ресурси та бюджентi вiдносини - це бюджетний…
10. Отримання державою коштiв у формi запозичень вiд юридичних i фiзичних осiб, урядiв iнших держав, мiжнародних фiнансових органiзацiй на умовах поворотностi, термiновостi i платностi - це державна…

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы