Готовый кроссворд по предмету Безпека життєдiяльностi (укр.) - на тему "Здоровий спосiб життя (укр.)"

 
По горизонтали
3. Стан дiяльностi людини, за якої з певною вiрогiднiстю
4. Патологiчний процес, який проявляється порушеннями морфологiї , обмiну речовин  та функцiонуванням органiзму  у людини
6. Складний коливний процес, що виникає при перiодичному
8. Захворювання, що викликається систематичним вживанням алкогольних напоїв, що характеризується патологiчним потягом до них, призводить до психiчних i фiзичних розладiв та порушує соцiальнi стосунки особи, яка страждає цим захворюванням
9. Неконтрольоване горiння поза спецiальним осередком, що
12. Органiчнi сполуки рiзної хiмiчної природи, необхiднi в невеликих кiлькостях для нормального обмiну речовин i життєдiяльностi живих органiзмiв
13. Стан систематичної або хронiчної iнтоксикацiї, яке викликана вживанням наркотичних речовин
14. Вiдношення числа тих чи iнших фактичних проявiв небезпеки
15. Наука про спадковiсть
16. Стан живого органiзму, при якому органiзм у цiлому i всi органи здатнi виконувати свої життєвi функцiї
17. Вдихання диму тлiючого висушеного листя тютюну
20. Неспецифiчна реакцiя органiзму у вiдповiдь на несподiвану та напружену ситуацiю
21. Набiр продуктiв, що задовольняє потреби в енергiї та життєво-важливi речi
По вертикали
1. Органiзована за певними правилами дiяльнiсть людей, що полягає в зiставленнi їх фiзичних таiнтелектуальних здiбностей, а також пiдготовка до цiєї дiяльностi та мiжособовi стосунки, що виникають в процесi гри
2. Стрибкоподiбна змiна властивостей об’єкта – загальний
5. Проведення часу, метою якого є вiдновлення нормального стану органiзму
7. Складна багаторiвнева захисна реакцiя органiзму у вiдповiдь на агресивну зовнiшню дiю, яка може порушити цiлiсть та стiйкiсть органiзму
10. Вихiд з ладу технiчних споруд (гребель, тунелiв, будiвель, шахт),
11. Змiна повiтря в примiщеннi з метою нормалiзацiї його за параметрами мiкроклiмату
18. Обєкт вивчення науки Анатомiї
19. Найстiйкiший емоцiйний стан

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы