Готовый кроссворд по безопасности жизнедеятельности (БЖД) - на тему "Визначення (укр.)"

 
По горизонтали
3. розташування частин або елементiв цiлого в порядку вiд вищого до нижчого
6. Пристосування органiзму до умов зовнiшнього середовища
11. Група хвороб, що виникає внаслiдок систематичного, у наростаючiй кiлькостi вживання речовин, якi включенi до затвердженого на офiцiйному рiвнi списку наркотикiв.
14. Перiодично повторюванi змiни характеру та iнтенсивностi бiологiчних процесiв та явищ.
16. Коливання твердих тiл
17. Велика за масштабами аварiя чи iнша подiя, що призводить до тяжких наслiдкiв.
19. Вiдновлення структури ушкоджених органiв чи тканин
23. Iндивiдуальнiй розвиток органiзму, сукупнiсть послiдовних, морфологiчних, фiзiологiчних i бiохiмiчних, що вiдбуваються в органiзмi вiд моменту його зародження до кiнця життя
По вертикали
1. Наукова дисциплiна, яка дослiджує взаємовiдносини мiж бiотичними та соцiальними цiлiсностями та їхнiм довкiллям.
2. основа знань людини про навколишнiй свiт
4. Можливiсть виникнення обставин, при яких матерiя може таким чином вплинути на складну систему, що приведе до погiршення або неможливостi її функцiонування i розвитку.
5. простий органiз,що розмножується простим шляхом
6. Захворювання, що викликається систематичним вживанням алкогольних напоїв, призводить до психiчних i фiзичних розладiв.
7. Прилад, який вимiрює силу землетрусу
8. Перехiдний стан до непритомностi через раптову недостатнiсть кровонапомнення мозку
9. Регiон бiосфери в минулому, перетворений людиною за допомогою впливу технiчних засобiв з метою найкращої вiдповiдностi своїм потребам.
10. Епiдемiя, що характеризується поширенням iнфекцiйного захворювання на територiї усiєї країни, територiю сусiднiх держав, а в окремих випадках i багатьох країн свiту.
12. Пристосування для iндивiдуального захисту органiв дихання людини вiд пилу i шкiдливих речовин
13. Наука про закономiрностi вiдтворення населення, про залежнiсть його характеру вiд соцiально-економiчних, природних умов, мiграцiї вивчає чисельнiсть, територiальне розмiщення i склад населення, їх змiни, причини i наслiдки цих змiн
15. Спiлкування
17. Заходи для попередження розповсюдження хвороб
18. Наука, що вивчає допустимi фiзичнi, нервовi та психiчнi навантаження на людину в процесi працi
20. Наука про тканини тварин i людей
21. Лiкарськi препарати, якi пригнiчують iмуннi реакцii органiзму
22. Зiткнення iнтересiв або боротьба.Похожие категории кроссвордов

1.
Економетрика (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Эстетика (укр.)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Религiєзнавство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Облiк у банках (укр.) - Визначення (укр.)
2.
По предмету Облiк i аудит (укр.) - Визначення (укр.)
3.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Визначення (укр.)
4.
По предмету Безпека життєдiяльностi (укр.) - Визначення (укр.)
5.
По предмету Охорона працi (укр.) - Термiни та визначення (укр.)


Кроссворды по безопасности жизнедеятельности (БЖД)

- 5 -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- З -
- И -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ч -
- Э -
- Я -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы