Готовый кроссворд по безопасности жизнедеятельности (БЖД) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
3. Неконтрольоане горiння позаспецiальним огнищем,що розпосюджуться у часi i просторi
4. Хiмiчнi речовини, якi використовуються у виробництвi, а при аварiях можуть привести до зараження повiтря з небезпечною для людини концентрацiєю
6. Аварiя, для якої проектом не передбачаються технiчнi заходи забезпечення безпеки аес
7. Укриття,якi призначенi, головним чином, для захисту вiд радiацiї i вторинних факторiв
8. Хмара сдор, яка виникає внаслiдок випаровування вилитої речовини з пiдстилкової поверхнi
10. Метод,який ґрунтується на змiнi ступеня почорнiння фотоемульсiї пiд впливом iонiзуючих випромiнювань
11. Спосiб оцiнки радiацiйної обстановки,що сталась внаслiдок нс
13. Прилад призначений для вимiрювання рiвнiв радiацiї на забрудненiй радiоактивними речовинами мiсцевостi
15. Час забезпечення захисту людей, об’єктiв народног господарства (радiацiйного, хiмiчно небезпечних об’єктiв, а також об’єктiв, якi мають культурнi, науковi, духовнi цiнностi i потрiбнi для життєзабезпечення населення та iн.)
По вертикали
1. Це сейсмiчнi явища, що виникають в результатi раптових змiщень i розривiв у корi й бiльш глибоких шарах землi або внаслiдок вулканiчних i обвальних явищ, коли на великi вiдстанi передаються сейсмiчнi ударнi хвилi
2. При якiй фазi час приходу поздовжнiх хвиль, коли вiдчувається
3. Хмара сдор, яка виникає внаслiдок раптового переходу в атмосферу частини вмiсту ємностi з сдор при її руйнацiї
4. Метод,який ґрунтується на здатностi деяких речовин (сiрчистого цинку, йодистого натрiю) свiтитися пiд дiєю iонiзуючих
5. Метод,який базується на здатностi деяких хiмiчних речовин мзмiнювати свiй колiр або структуру
9. Великомасштабна аварiя чи iнша подiя, що приводить до тяжких трагiчних наслiдкiв
12. Хiмiчнi речовини,якi використовуються пiд час вiйськових дiй з метою ураження особового складу збройних сил та населення супротивника шляхом зараженням повiтря, мiсцевостi i безпосереднього потрапляння на людей
14. Час доведення вимог мiжнародного гуманiтарного права iз захисту людей до всього населення, керiвникiв всiх рангiв, Збройних силПохожие категории кроссвордов

1.
Введение в безопасность жизнедеятельности (БЖД)
2.
Обеспечение безопасности труда
3.
Служба безопасности банка
4.
Психофизиологические основы безопасности человека
5.
Правовое обеспечение информационной безопасности

Похожие кроссворды

1.
По безопасности жизнедеятельности (БЖД) - Введение в безопасность жизнедеятельности (БЖД)
2.
По охране труда - Обеспечение безопасности труда
3.
По банковскому делу - Служба безопасности банка
4.
По безопасности жизнедеятельности (БЖД) - Психофизиологические основы безопасности человека
5.
По правоведению - Правовое обеспечение информационной безопасности


Кроссворды по безопасности жизнедеятельности (БЖД)

- 5 -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- З -
- И -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ч -
- Э -
- Я -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы