Готовый кроссворд по предмету Банкiвська справа (укр.) - на тему "Вексель (укр.)"

 
По горизонтали
1. Зберiгання векселiв здiйснюється за двома видами закрите i … .. зберiгання
7. Операцiї з купiвлi або продажу векселiв за цiною, що встановлюється у вiдсотках до суми векселя це … . операцiї
8. Доручення оплатити векселi в особливому мiсцi платежу, яке вiдрiзняється вiд мiсцезнаходження (домiциль) особи, котра зазначена як платник за векселем - … векселя
11. Функцiя, яка передбачає використання векселя як засiб, що гарантує сплату
17. Особа, що дає згоду на оплату векселя
18. Особливiстю векселя, є … .. здiйснення платежу боржником у будь-якому випадку
22. Вексель, який є наказом позичальнику виплатити певну суму коштiв пред’явнику векселя
23. Той, хто виписує ве­ксель i дає наказ iншiй особi оплатити його
По вертикали
2. Новий власник векселя
3. Купiвля, продаж i обмiн векселiв за дорученням клiєнтiв здiйснюється банком на пiдставi договорiв комiсiї i … .
4. Сума, яка пiдлягає утриманню на користь банку, складається з процентної ставки, яка називається
5. Векселi, коли кiлька суб’єктiв виступають то векселедателем (платником), то векселедержателем (покупцем) називають …
6. Рiзновид векселя, в якому мiститься пiдроблений пiдпис векселедателя або акцептанта, фальсифiковано вексельну суму чи строк погашення
9. Передатний запис на векселi, вiдповiдно до якого вексель передається iншiй особi
10. В операцiї з простим векселем беруть участь двi особи: … i векселедержатель
11. Вид зберiгання векселiв шляхом надання довiрителю депозитного вiчка у сховищi (сейфi) банку без будь-яких iнструкцiй щодо дiй банку з векселями
12. Iнша назва дружнього векселя
13. Перший покупець векселя це …
14. Вексель, який виникає внаслiдок фiнансової операцiї i засвiдчує отримання грошової позики
15. Функцiя, яка полягає в тому, що вексель як цiнний папiр може бути об’єктом iнвестування
16. Функцiя векселя, що полягає вiн є засобом розрахунку за товари (або послуги)
19. Залежно вiд характеру угод, що спричинили появу векселя, розрiзняють … . та фiнансовий вексель
20. Вексель виписується на iм’я неiснуючої або заздалегiдь неплатоспроможної особи
21. Особа, на користь якої видано вексель
23. Вексельнi операцiї, котрi супроводжуються наданням або залученням грошових коштiв проти векселiв чи пiд забезпечення векселями - це … операцiї

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы