Готовый кроссворд по аудиту - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
5.
11. Метод вибiркової перевiрки, що спирається не на математичнi методи, а на iнтуiцiю, досвiд тощо
13. Процедури, що передбачають аналiз фiнансових показникiв та тенденцiй з подальшим виявленням вiдхилень та взаємозв’язкiв, якi суперечать iншiй iнформацiї або мають вiдхилення вiд прогнозованих сум
15. Кiлькiсть членiв аудиторської палати
16. Процес розподiлу генеральної сукупностi на бiльш дрiбнi пiдсукупностi, кожна з яких має власну вартiсну характеристику
18. Аудиторськi докази мають бути
22. Метод оцiнка суттєвостi окремо для кожного рахунку бухгалтер-ського облiку, а потiм визначен-ня загальної матерiальностi шляхом пiдсумовування окремих оцiнок
24. Метод вибiркової перевiрки, що спираючись на теорiю ймовiрностi, визначає об’єм вибiрки, вивча його закономiрностi, якi далi розповсюджуються на всю генеральну сукупнiсть
По вертикали
1. Процедура, що передбачає у вивчення бухгалтерських регiстрiв, документiв чи матерiальних активiв
2. Аудиторськi … по сутi проводяться для отримання аудиторських доказiв з метою виявлення суттєвих викривлень у фiнансових звiтах
3. Процедура, що полягає у пошуку iнформацiї, яку можна отримати вiд обiзнаних осiб пiдприємства чи за його межами
4. Це процес, який дає можливiсть найбiльш рацiонально виконати аудит i одночасно зменшити ризик не виявлення найсуттєвiших моментiв дiяльностi клiєнта
6. Особа, яка залучається до проведення слiдчої дiї, володiє спецiальними знаннями i навичками та не заiнтересована в результатах справи
7. Метод визначення суттєвостi для фiнансових звiтiв в цiлому, а потiм розподiлення оцiнки по окремих рахунках бухгалтерського облiку
8. Пiдтвердження присвоєння квалiфiкацiї аудитору з правом здiйснення аудиту
9. Головний принцип аудиту
10. Вимiр кiлькостi аудиторських доказiв
12. Головний принцип аудиту
14. Метод вибiркової перевiрки, що спираючись на теорiю ймовiрностi, визначає об’єм вибiрки, вивчає його закономiрностi, якi далi розповсюджуються на всю генеральну сукупнiсть
16. Процедура, що полягає в наглядi за процесами чи процедурами, якi виконуються iншими особами
17. Матерiали (робочi документи), пiдготовленi аудитором (i для аудитора), або одержанi ним у звязку з проведенням аудиторської перевiрки та зберiгаються в нього
19. Перевiрка арифметичної точностi сум у первинних документах i облiкових записах або проведення незалежних пiдрахункiв
20. Ризик, обумовлений характеристиками компанiї – клiєнта та умовами оточуючого середовища, якi неможливо перевiрити засобами внутрiшнього контролю
21. Небезпека того, що внутрiшнiй контроль не пiдтвердить або не виявить суттєвих помилок
23. Небезпека того, що процедури перевiрки, виконанi аудитором, i проведений ними аналiз фiнансової звiтностi не виявить суттєвих помилок

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы