Готовый кроссворд по предмету Агробiзнес (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
6. Декларацiя продовольчої ситуацiї у свiтi з 1979 року називається Декларацiя
7. Встановлення цiнової рiвноваги в певному розмiрi
9. Агропромислове пiдприємство, створене на базi с-г пiдриємства за наявнiстю в ньому переробної ланки, потужностей для зберiгання i реалiзацiї готової продукцiї
12. Тип агропромислового формування, в який включається агропромисловi асоцiацiї
14. Ринкова iнфраструктура включає такий елемент
15. Один з показникiв використання, вiдтворення та охорони природно-ресурсного потенцiалу
18. Процес створення та впровадження новiтнiх засобiв мiкроелектронiки в усi сфери виробничої, наукової, соцiальної дiяльностi с-г. пiдприємств з метою отримання високих кiнцевих результатiв
23. Полiтика захисту внутрiшнього ринку вiд iноземної конкуренцiї через систему певних обмежень: iмпортних та експортних мит, субсидiй та iнших заходiв
По вертикали
1. Iнфраструктура, яка характеризується комерцiйними i акцiонерними банками, товарними бiржами, аудиторськими фiрмами
2. Як називаються кооперативи iсторично першим i найбiльш поширеної форми
3. Один з бiологiчних резервiв пiдвищення продовольчих ресурсiв
4. Iнфраструктура, яка включає в себе житлове будiвництво, медичне обслуговування, заклади освiти, транспортнi комунiкацiї
5. Iнфраструктура, яка включає в себе пiдприємства, якi здiйснюють продаж мтз, їх ремонт i технiчне обслуговування, монтаж, агрохiмiчне та ветеринарне обслуговування
8. Якi кооперативи представляють фермерським господарствам виробничi послуги
10. Лiзинг, який характеризується бiльш коротким, нiж життєвий цикл виробу, термiном контракту, що передбачає неповну амортизацiю обладнання за час оренди, пiсля чого воно повертається лiзингодавцю i може бути знову здано в оренду
11. Принцип, який формується на визначенi ренти
13. Тип агропромислового формування, в який включається агропромисловi пiдприємства i фiрми
16. Пiдприємства, якi функцiонiють на основi кооперацiї вiтчизняних пiдприємств та iноземних партнерiв
17. Принцип екологiзацiї
18. Сукупнiсть споруд, будiвель, систем i служб, необхiдних для функцiонування галузей матерiального виробництва та забезпечення умов життєдiяльностi суспiльства
19. Один з типiв ринкової iнфраструктури, який орiєнтований на зодоволення економiчних iнтересiв вiтчизняних виробникiв
20. Оцiнка, яка доцiльна при визначеннi ефективностi земельних, водних, повiтряних видiв ресурсiв
21. Один з шляхiв пiдвищення використання природних ресурсiв
22. Розширене вiдтворення природних ресурсiв шляхом вдосконалення технологiї, органiзацiї матерiального виробництва, пiдвищення ефективностi працi в екологiчнiй сферi
24. Субєктивна передумова розвитку апк

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы