Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 44 слов
Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему
 
По горизонтали
3. Норма, яка проявляється у регулюванні ставлення віруючих до бога,церкв
5. Норма, яка проявляється у правилах поведінки між суєктами політичної системи
7. Форма права,яка складається з нормативних договорів між двома або декількома субєктами, є обовязковим для них, має юридичне значення й для інших учасників суспільних відносин
8. Система загальнообовязкових, формальновизначених правових норм та принципів, які визначаються та охороняються державою
10. Наука яка вивчає суспільство як цілісну систему
11. Наука про політику
12. Юридична функція права, яка випливає з соціального призначення права, обумовлюється здатністю права виступати нормативним регулятором суспільних відносин
13. Метод здійснення державної влади
14. Теретична основа та способи організації пізнавальної діяльності,система методів пізнання явищ та процесів,що становлять об’єкт та предмет наукового дослідження
15. Стан політичного життя, при якому народ повністю відсторонений від влади
17. Норма, яка проявляється у у правилах поведінки, що розробляються та забезпечуються організованими спільнотами
19. Формально визнані та фактично забезпечені однакові можливості реалізації національних інтересів держави у міжнародних відносинах
20. Державна влада, до якої належить Кабінет Міністрів України, адміністрації
22. Зовнішня форма існування права складається з ієрархічної системи нормативно - правових актів
23. Різновид державної влади, до якої належать суди
25. Верховенство, невід’ємність та неподільність державної влади та її незалежність від будь якої влади за її межами
26. Форма державного правління, при якій влада належить одній особі
27. Стан політичного життя суспільства, при якому народ частково або повність відсторонюється від влади, його права обмежуються
31. Стан політичного життя суспільства, при якому державна влада здійснюється на основі принципів об’єднання громадян, у створенні державних органів, а токож реалізації їх прав
32. Яка влада є уособленням загальнообов’язковості волі суспільства, видає закони, які мають найвищу юридичну силу
33. Союз суверенніх держав, який створюється для досягнень певної незалежності
34. Складна союзна держава, що містить державні утворення, які мають ознаки державного суверенітету, певну юридично визначену політику, самостійність
35. Найвищий виборний орган державної влади( законодавчої), в якому здійснюється представництво основних політично активних груп населення країни
36. Юридична функція права, яка полягає у впливі права на суспільні відносини через закріплення правових норм, спрямованих на охоронну суспільно значущих відносин у різних сферах суспільного життя
38. Територіальна організація політичної влади,що існує на певній соціальній базі,виступає як офіційний представник усього суспільства
39. Норма, що регулює відносини між людьми та зовнишнім світом( природою, технікою)
41. Обов’язкові та незаперечні заборони на вчинення певних дій

По вертикали
1. Наука про найбільш загальні закони розвитку природи суспільства та мислення
2. Функція держави напрямки її діяльності усередині країни
4. Функція держави спрямована на забезпечення нормального формування, функціонування та розвитку економіки країни
6. Норма, яка проявляється в суспільстві правилами поведінки загального характеру
9. Орма державного правління, при якій вищі органи державної влади обираються безпосередньо народом або формуються виборними установами на певний строк
11. Форма права, яка являє собою систему прецедентів - рішень судів або адміністративних органів у конкретних справах
16. Різновид федерації , в якій за основу поділу території суб’єктів федерації обрано ланшафт місцевості, густоту населення, господарсько - економічні зв’язки
18. Відносно тривалий процес формування юридичних норм. Який починається з визнання державою повторюваних суспільних відносин, їх формального закріпленння
21. Історично перша форма права, складається внаслідок багаторазового повторення та певних моделей поведінки протягом тривалого часу
24. Система загальнотеоретичних і прикладних знань про закономірномті та тенденції виникнення,розвитку і функціонування державно - правової дійсності,її окремех форм та інститутів
26. Сукупність практичних способів ефективного здійснення будь якої діяльності
28. Система життєвих принципів. Поглядів, суджень. А також відповідних їм правила поведінки
29. Проста, єдина, цілісна держава, територія якої поділяється на аміністративно - територіальні одиниці
30. Права необхідності для існування та розвитку держави правові можливості, які визначають невід’ємні, мають бути загальними для кожної держави якими вона наділяє себе своєю волею
36. Влада монарха обмежена повноваженнями інших державних органів
37. Найпоширеніший вид норм існування в первісному суспільстві.правила поведінкі які формувалися на протягом багатьох поколінь
40. Форма суспільної свідомості,яка спрямована на одержання нових,належно обгрунтованих знань

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
Теория права
3.
Теория конституционного права
4.
Теория государства и права
5.
Общая теория права и государства

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
По правоведению - Теория права
3.
По конституционному праву - Теория конституционного права
4.
По правоведению - Теория государства и права
5.
По правоведению - Общая теория права и государства


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы