Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему

Был запрошен кроссворд на 40 слов, смогли построить на 40 слов
Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему
 
По горизонтали
2. Вчений, який створив графік розподілу доходів домогосподарств
6. Розподіл, за допомогою якого сукупний дохід суспільства розподіляється серед окремих домогосподарств
11. Юридично забезпечена можливість власника бути в безпосередньому фактичному зв’язку з річчю
15. Конкуренція, на ринку з небагатьма великими продавцями товарів, здатними суттєво впливати на ціни реалізації цих товарів
18. Самостійний субєкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими субєктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому господарським кодексом україни та іншими законами
20. Виручка від реалізації продукції, за виключенням матеріальних затрат
22. Дохід, який одержує домогосподарство за вкладання капіталу
27. Сума, яку отримує домогосподарство за постачання праці на ринок
28. Право, засноване на законі можливість вилучення корисних властивостей речі для задоволення потреб власника чи інших осіб
29. Конкуренція, коли ринок не здатний виконувати свої функції, внаслідок чого, наприклад, окремі виробники мають змогу контролювати ціни й обсяги продажу продукції, яку вони виробляють
32. Витрати домогосподарства на купівлю продуктів харчування, алкогольних та тютюнових виробів, непродовольчих товарів, а також - на оплату особистих послуг
34. Одна із функцій домогосподарства, коли воно здійснює виробництво власної продукції для задоволення потреб ринку
36. Конкуренція, що здійснюється через зниження цін
38. Конкуренція, на ринку з багатьма продавцями та покупцями тотожного, взаємозамінного товару, коли жоден із продавців чи покупців не здатний відчутно вплинути на ціну чи обсяги продажу

По вертикали
1. Кошти, які одержує домогосподарство за оренду
3. Чинники, які виражають економічні відносини щодо залучення людей до трудової діяльності певних економічних результатів
4. Дохід,від підприємницької діяльності
5. Форма фінансового контролю. її змістом є перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності
7. Вся сума доходів, які домогосподарство отримує в грошовій чи натуральній формі з будь-яких джерел
8. Виплати, які здійснює держава різним категоріям населення
9. Союз, спілка, товариство, обєднання для досягнення спільної мети
10. Документ, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період
12. Розподіл доходів домогосподарства залежно від факторів виробництва
13. Сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково обєднують та витрачають кошти
14. Закріплена нормами права за власником можливість визначити долю належної йому речі шляхом знищення, відчуження або передачі її в тимчасове володіння іншим особам
16. Баланс фактичних доходів і витрат домогосподарства за визначений період часу (квартал, місяць, рік) та фінансова база життя, що надає домогосподарству власного стилю споживання та життєдіяльності
17. Статутне обєднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного чи групи підприємців
19. Сума платежів домогосподарств за товари та послуги, отримані у звітному періоді, сума коштів, направлених ними на купівлю акцій, сертифікатів, валюти, нерухомості, на будівництво, допомогу родичам і знайомим, на вклади до банківських установ, на податки (крім прибуткового) та інші внески
21. Компанія, яка здійснює управління підприємствами за рахунок переважної участі в cтатутному фонді чи шляхом володіння контрольним пакетом акцій інших компаній
23. Документ, відповідо до якого діє підприємство
24. Споживчий бюджет — вартість набору життєвих засобів, розрахована за нормами і нормативами споживання, які задовольняють розумні раціональні потреби людей
25. Тимчасові статутні обєднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети (спільне розміщення позики або здійснення єдиного промислового проекту)
26. Мінімальний набір товарів і послуг, розрахований за нормами і нормативами споживання і забезпеченості населення першочерговими життєвими засобами
27. Певна частина доходу , які домогосподарства в даний час не витрачати, а прагнуть відкласти на майбутнє
28. Економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків
30. Одна із функцій домогосподарства, коли воно здійснює використання товарів і послуг для задоволення власних потреб
31. Ресурс, яким забезпечують ринок домогосподарства
33. Договірні об’єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників
35. Всі виплати, які відповідають реальному економічному внеску домогосподарств, але не еквівалентні виробничим витратам
37. У ринковій економіці слугує як засіб купівлі робочої сили

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Религiєзнавство (укр.)
2.
Информатика (укр.)
3.
Економетрика (укр.)
4.
Географiя (укр.)
5.
Эстетика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Контроль та ревiзiя (укр.) - Контроль (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы