Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) - на тему Договори (укр.)

Был запрошен кроссворд на 26 слов, смогли построить на 26 слов
Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) - на тему Договори (укр.) Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) - на тему Договори (укр.)
 
По горизонтали
1. У разi досягнення сторонами згоди щодо всiх або окремих умов, така згода повинна бути пiдтверджена у…
4. Порушення стороною договору, коли внаслiдок завданої цим шкоди друга сторона значною мiрою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладеннi договору
5. Укладається на умовах та у термiн, визначенi попереднiм договором
7. Спрямованi на забезпечення органiзацiї господарської дiяльностi двох i бiльше учасникiв господарських вiдносин (субєктiв господарювання)
8. Укладаються на строк понад 5 рокiв (наприклад, концесiйнi договори, договiр оренди цiлiсного майнового комплексу пiдприємства)
11. Строком дiї вiд 1 до 5 рокiв (наприклад, договори пiдряду на капiтальне будiвництво)
12. Укладаються на одну господарську операцiю, мiстять зазвичай лише майновi елементи
13. Надiляє сторони правами й обовязками, спрямованими на досягнення цiлей, i визначає всi умови договору
14. Угода вважається укладеною з моменту досягнення сторонами згоди, тобто сторони повиннi узгодити своє волевиявлення, спрямоване на встановлення, змiну чи припинення правовiдносини
16. Одна чи двi сторони договiрних вiдносин позбавленi можливостi корегування заздалегiдь визначених умов договору
18. Умови договору визначаються шляхом вiльного волевиявлення сторiн, якi мають право на власний розсуд погодити будь-якi умови договору, якщо це не суперечить законодавству, в тому числi використовуючи примiрнi договори, що мають рекомендацiйний характер
19. Укладаються на пiдставi генеральних договорiв (договори субпiдряду) або рамочних контрактiв (наприклад, договiр комерцiйної субконцесiї)
20. У разi, якщо сторони не досягли згоди з усiх iстотних умов господарського договору, такий договiр вважається
21. Договори, що застосовуються протягом багатьох столiть
22. Договори (рамочнi контракти) визначають основних учасникiв договiрних вiдносин та параметри їх наступних договiрних звязкiв (генпiдряднi договори, договiр комерцiйної концесiї)
25. Угода, у якiй майновому наданню однiєї сторони (передача грошей чи майна, виконання робiт, надання послуг) вiдповiдає зустрiчний обовязок iншої сторони

По вертикали
1. Договiр, в якому одна сторона — пiдприємець узяла на себе обовязок здiйснювати продаж товарiв, виконання робiт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться
2. Пропозицiя однiєї сторони укласти договiр
3. Договори, в яких домiнують майновi елементи (за можливої наявностi органiзацiйних елементiв, проте без переваги останнiх)
6. Строком дiї до 1 року
9. Укладаються мiж рiвноправними субєктами
10. Договiр, для укладання якого потрiбно оформлення за запропонованою законом формою: письмовою чи нотарiальною (наприклад, оренда, дарування)
15. Волевиявлення однiєї сторони (покупця) купити майно i зустрiчне (тобто протилежне за змiстом) волевиявлення iншої сторони (продавця) продати майно
17. Певнi умови договору є обовязковим для пiдпорядкованої сторони i не можуть корегуватися навiть iз застосуванням судової процедури (судового порядку розгляду переддоговiрного спору)
23. Прийняття пропозицiї другою стороною укласти договiр
24. Договори, поява яких протягом останнiх двох столiть викликана ускладненням господарського життя

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Этика (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По литературе - Попелюшка (укр)
3.
По предмету Свадьба - Весiлля (укр.)
4.
По предмету Землеустрiй (укр.) - Земля (укр.)
5.
По предмету Мiжнародне оподаткування (укр.) - Планування (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы