Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему Мiжнароднi фiнанси (укр.)

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 18 слов
Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему Мiжнароднi фiнанси (укр.) Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему Мiжнароднi фiнанси (укр.)
 
По горизонтали
1. Мiжнародний фiнансово-кредитний iнститут, який надає допомогу країнам вiд Центральної Європи до Центральної Азiї
6. Неформальна органiзацiя, що об'єднує iнтереси країн-кредиторiв
10. Неформальне об'єднання, в яке входить близько 1000 банкiв-кредиторiв
11. Функцiя, яка передбачає валютний, митний, податковий, адмiнiстративний, iнвестицiйний контроль
14. Вищий керiвний орган МВФ, в якому кожна країна-член представлена керiвником i його заступником, що призначаються на 5 рокiв. Це рада.. .
15. Один iз субєктiв фiнансвої безпеки
16. Спецiалiзована установа ООН, мiждержавний iнвестицiйний iнститут, заснований одночасно iз МВФ
17. Спецiалiзована установа ООН - практично служить iнституцiональною основою свiтової валютної системи

По вертикали
2. Функцiя, яка передбачає прийняття узгоджених рiшень щодо МФ, стратегiю мiжнародної фiнансової полiтики
3. Соцiально-економiчна категорiя, яка вiдображає ступiнь розвитку i задоволення фiзичних, духовних i соцiальних потреб населення, а також умови в суспiльствi для розвитку i задоволення цих потреб характеризує
4. Частина грошових коштiв, якi мають цiльове спрямування
5. Дохiд, який характеризує номiнальнi доходи з урахуванням змiни роздрiбних цiн i тарифiв
7. Головним обєктом усiх варiантiв полiтики доходiв є
8. Органiзацiї, що випускають фiнансовi зобов’язання (вимоги до себе) i продають їх як активи за грошi
9. Мiжурядова органiзацiя, призначена для регулювання валютно-кредитних вiдносин мiж державами членами. Це мiжнародний.. . Фонд
12. Сукупнiсть методiв, засобiв, органiзацiйно-правового забезпечення, проведення вiдповiдної полiтики щодо забезпечення фiнансової…
13. Величезнi фiнансовi центри, якi мобiлiзують i перерозподiляють в усьому свiтi значнi обсяги фiнансових ресурсiв. Це мiжнароднi фiнансовi..
16. Спецiальне агентство,створене з метою регулювання валютно-кредитних вiдносин країн-членiв i надання їм фiнансової допомоги

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Мiжнароднi перевезення (укр.)
2.
Фiнанси пiдприємств (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Мiжнароднi фiнанси та фiнансова безпека держави (укр.)
2.
По предмету Мiжнародна економiка (укр.) - Мiжнароднi розрахунки (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Мiжнароднi валютно-кредитнi установи (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Фiнанси (укр.)
5.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Фiнанси (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы