Кросcворд по предмету Страхування (укр.) - на тему Общий (укр.)

Был запрошен кроссворд на 19 слов, смогли построить на 14 слов
Кросcворд по предмету Страхування (укр.) - на тему Общий (укр.) Кросcворд по предмету Страхування (укр.) - на тему Общий (укр.)
 
По горизонтали
2. Вартiсть страхування у сферi страхування життя - страховий …
5. Один iз субєктiв власностi на ресурси рiзних форм органiзацiї страхового фонду
6. Страховик або посередник (брокер, агент)
9. Ризик, який перебуває на вiдповiдальностi страхувальника
13. Ризики, якi не включенi до в договiр страхування

По вертикали
1. Офiцiйно вповноважена особа, яка має вiдповiдну фахову пiдготовi обчислює страховi тарифи з допомогою методiв математичної статистики. На нього пс дається вiдповiдальнiсть за те, щоб страховi фонди були достатнiми на той момент, страховику доведеться виконувати свої зобовязання за договорами страхування
2. Сума, на яку може претендувати власник полiсу зi страхування життя в разi припинення дiї полiсу
3. Форма страхування, що здiйснюється на пiдставi добровiльно укладеного договору мiж страховиком i страхувальником - … страхування
4. Розрахунок витрат, повязаних iз загальною аварiєю
7. Страхування одним страховиком на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обовязкiв перед страхувальником у iншого страховика
8. Зменшення витрат
10. Комплексна дiяльнiсть страховика з аналiзу ризикiв
11. Таблиця, що вiдображає сукупнiсать демографiчних показникiв, якi показують як поколiння одночасно народжених людей iз вiком зменшується
12. Маркетингова дiяльнiсть страховика чи страхового посередника, спрямована на залучення клiєнтiв i укладання нових договорiв страхування, загалом на збiльшення кiлькостi договорiв страхування

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
Страхування (укр.)
3.
Майнове страхування (укр.)
4.
Соцiальне страхування (укр.)
5.
Соцiальне страхування (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Страхування (укр.)
3.
По предмету Страхування (укр.) - Майнове страхування (укр.)
4.
По предмету Охорона працi (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)
5.
По предмету Страхування (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы