Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) - на тему Правовi та органiзацiйнi основи охорони працi (укр.)

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 40 слов
Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) - на тему Правовi та органiзацiйнi основи охорони працi (укр.) Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) - на тему Правовi та органiзацiйнi основи охорони працi (укр.)
 
По горизонтали
4. Неконтрольоване горiння поза спецiальним вогнищем, що розповсюджується у часi i просторi
6. Поглиблена перевiрка конкретних питань з охорони працi для їх поглибленого вивчення
7. Сукупнiсть тимчасових змiн у фiзiологiчному та психiчному станi людини, якi з’являються внаслiдок напруженої та тривалої дiяльностi
8. Складний фiзико-хiмiчний процес на основi екзотермiчних реакцiй окиснення-вiдновлення, який характеризується значною швидкiстю перебiгу, видiленням великої кiлькостi тепла i свiтла, масообмiном з навколишнiм середовищем
9. Випадок внаслiдок непередбачуваного збiгу обставин та умов, за яких завдається шкода здоровю або настає смерть потерпiлого
11. Покарання (оплата) за порушення однiєю зi сторiн договiрних зобов’язань
13. Фiзична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцiю згiдно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) вiдповiдно до закону
15. Коливальнi процеси, що вiдбуваються в механiчних системах
18. Сукупнiсть фiзичних, хiмiчних, бiологiчних, соцiальних та iнших чинникiв, що дiють на людину пiд час виконання нею трудових обовязкiв
27. Технiчний засiб, призначений для припинення горiння подаванням вогнегасної речовини, що мiститься в його корпусi, пiд дiєю надлишкового тиску, за масою i конструктивним виконанням придатний для транспортування i застосування людиною
29. Метеорологiчнi умови внутрiшнього середовища примiщень, якi визначаються дiючими на органiзм людини поєднаннями температури, вологостi, швидкостi руху повiтря i теплового випромiнювання
31. Виробничий чинник, вплив якого на працiвника за певних умов призводить до травм, отруєння, iншого раптового рiзкого погiршення здоровя або до смертi
32. Система органiзацiйно-економiчних заходiв, спрямованих на розвиток господарської дiяльностi й пiдвищення її ефективностi через забезпечення заiнтересованостi працюючих та колективiв пiдприємств у результатах дiяльностi
35. Стан людини, при якому сукупнiсть фiзичних, розумових i емоцiйних можливостей дозволяє працюючому виконувати конкретну кiлькiсть роботи заданої якостi за необхiдний iнтервал часу
39. Галузь профiлактичної медицини, що вивчає умови та характер працi, її влив на здоров’я, функцiональний стан людини

По вертикали
1. Характеристика якостi робочої сили, яка вiдбиває стан фiзичного, розумового й соцiального самопочуття
2. Документ, в якому вмiщуються кiлькiснi та якiснi характеристики факторiв виробничого середовища i трудового процесу, гiгiєнiчна оцiнка умов працi, рекомендацiї щодо їх полiпшення, запропонованi пiльги та компенсацiї
3. Небезпечна подiя техногенного характеру, що створює на об’єктi, територiї або акваторiї загрозу для життя i
5. Час, встановлений законом, протягом якого вiдповiдно до правил внутрiшнього розпорядку або iншого, прийнятого на пiдприємствi порядку, працiвник має виконувати доручену йому працю, або службовi обов’язки
10. Комплекс заходiв щодо органiзованого перемiщення населення iз зони враження внаслiдок надзвичайної ситуацiї
12. Травма, отримана робiтником на виробництвi i повязана з недотриманням вимог безпеки працi
13. Захворювання, що характеризуэться патологiчним станом, зумовленим тривалою роботою у шкiдливих умовах працi i повязаний з надмiрним напруженням органiзму або несприятливою дiєю виробничих факторiв
14. Втрата здоров’я працiвника внаслiдок травм чи нещасного випадку, яка сталася пiд час виконання трудових обов’язкiв
16. Комплексна оцiнка всiх факторiв виробничого середовища i трудового процесу, соцiально-економiчних факторiв, якi впливають на здоров’я i працездатнiсть працiвника в процесi трудової дiяльностi
17. Сукупнiсть виробничих травм
19. Пiдземнi поштовхи у земнiй корi чи верхнiй частинi мантiї, що викликають коливання земної поверхнi, спричиняють деформацiю земної кори та деформування чи руйнування Iнженерних споруд
20. Система органiзацiйних i технiчних засобiв, якi запобiгають впливу на працiвникiв небезпечних виробничих факторiв
21. Органiзований i регульований повiтрообмiн, що забезпечує видалення iз примiщення забрудненого  повiтря i подачу на його мiсце свiжого
22. Система органiзацiйних та технiчних заходiв, спрямованих на на усунення потенцiйно небезпечних факторiв i запобiгання професiйним захворюванням та отруєнням
23. Профiлактика перевтоми, профе сiйних  захворювань, запобiгання виробничому травматизму, пiдвищення змiстовностi працi, створення умов для всебiчного розвитку особистостi
24. Договiр, письмова довгостороння угода, сторонами якої є, з одного боку, трудовий колектив, а з iншого- адмiнiстрацiя пiдприємства, правовий iнструмент, за допомогою якого трудовий колектив забезпечує собi полiпшення умов та охорони працi
25. Науково обґрунтований i офiцiйно регламентованийнорматив, який виражає рiвень шкiдливого чинника, перевищення якого може призвести до захворювань або iнших несприятливих наслiдкiв для людини i оточуючого природного середовища
26. Процес зменшення працездатностi, тимчасове знесилення, що виникає пiд час виконання певної фiзичної та розумової працi
28. Розмежування робiт на основi загальних енергозатрат органiзму
30. Особливий психiчний стан, який виникає у людини як реакцiя на одноманiтну i бiдну та враження дiяльнiсть
33. Здатнiсть будiвельних конструкцiй чинити опiр дiї високої температури, утворенню наскрiзних трiщин та поширенню вогню в умовах пожежi i виконувати при цьому свої звичайнi експлуатацiйнi функцiї
34. Ступiнь емоцiйного навантаження на органiзм при виконаннi трудового процесу, що вимагає переважно iнтенсивної роботи мозку при отриманi i переробцi iнформацiї
36. Власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi, господарювання i фiзична особа, яка використовую найману працю
37. Травми, що характеризуються чiтким вираженням мiсцевих пошкоджень тканин i органiв людини, якi виникають вiд дiї елсктричного струму i вiд електричної дуги
38. Порушення анатомiчної цiлiсностi органiзму або його функцiй внаслiдок дiї небезпечних виробничих факторiв

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Психодiагностика (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Охорона працi (укр.) - Умови працi (укр.)
2.
По предмету Охорона працi (укр.) - Основнi принципи державної полiтики з охорони працi (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Основи безпеки працi у галузi (укр.)
4.
По предмету Охорона працi (укр.) - Термiни та визначення (укр.)
5.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы