Кросcворд по предмету Екологiя (укр.) - на тему Общий (укр.)

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 23 слов
Кросcворд по предмету Екологiя (укр.) - на тему Общий (укр.) Кросcворд по предмету Екологiя (укр.) - на тему Общий (укр.)
 
По горизонтали
1. Назву Жива оболонка Землi носить
6. Розрiзняють наземне, прiсноводне, ______, пiдземне та повiтряне середовища
7. Хiмiчнi речовини, використовуванi для боротьби з шкiдниками та хворобами рослин, бур'янами i т.п
14. наука про взаємозв'язанi та взаємодiючi комплекси живої i косної природи — бiогеоценози
16. роздiл загальної екологiї, що вивчає динамiку чисельностi популяцiй, внутрiшньопопуляцiйнi угрупування i їх взаємовiдносини.
18. Вид заповiдника, що має мiжнародне значення та є природоохоронним та науково-дослiдним обєктом
19. Займає 0,93% хiм. складу повiтря
21. Iнша поширена назва геологiчного заповiдника
22. Природний географiчний комплекс визначається як порiвняно невеликий специфiчний i однорiдний дiлянка земної поверхнi

По вертикали
2. 5,15*10^15 т - це маса ______
3. Органiзми, здатнi жити без доступу вiльного кисню
4. Поверхня з бiльш-менш однаковими умовами iснування
5. Сумiш газiв оболочки,що оточує Землю,та утримуються завдяки силi тяжiння
8. Руйнування або iстотне порушення екологiчних звязкiв. Синонiм до слова занепад
9. Будь-яке єднiсть (самого рiзного об'єму i рангу), що включає всi органiзми (т. Е. Бiоценоз) на данiй дiлянцi (бiотопi) i взаємодiє з фiзичним середовищем
10. Вид природокористування, за якого природнi ресурси використовуються в обсягах та способами, якi забезпечують сталий економiчний розвиток та не призводять до погiршення екологiчного стану навколишнього середовища
11. Це людська дiяльнiсть щодо використання ресурсiв природи з метою виробница матерiальних благ
12. Вид розвитку, що задовольняє потреби нинiшнього поколiння, не ставлячи пiд загрозу можливостi майбутнiх поколiнь
13. роздiл екологiї, який дослiджує екосистеми
14. наука, що вивчає виникнення, еволюцiю, структуру та механiзми функцiонування бiосфери
15. Властивiсть складної системи, за якої складна система не може складатись iз однакових елементiв
17. Розрiзняють повний i ______ методи облiку органiзмiв
20. Займає 20,85% хiм. складу повiтря

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Екологiя i людина (укр.)
2.
Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
Бiоекономiка (укр.)
5.
Общий (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По географии - Екологiя i людина (укр.)
2.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Бiоекономiка (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы