Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему Кримiнальне право (укр.)

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 41 слов
Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему Кримiнальне право (укр.) Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему Кримiнальне право (укр.)
 
По горизонтали
1. Передбачуваннiсть наказання за будь-який злочин
3. Коли кк України набув чинностi
4. Заволодiння чужим шляхом обману чи зловживання
6. Вчинення особою двох або бiльшої кiлькостi злочинiв, передбачених рiзними статтями чи рiзними частинами однiєї статтi
7. Що характеризує сутьнiсть кримiнального права
9. Вид кримiнального права, що мiстить норм загального порядку про всi злочини
10. З скiльки рокiв наступає понижений вiк кримiнальної вiдповiдальностi
11. Квалiфiкуючою ознакою злочину що посягає на територiальну цiлiснiсть i недоторканнiсть України є
13. Суспiльно небезпечна дiяльнiсть, яка полягає у свiдомому, цiлеспрямованому застосуваннi насильства шляхом захоплення заручникiв, пiдпалiв, убивств, тортур, залякування населення та органiв влади або вчинення iнших зазiхань на життя чи здоровя нi в чому не повинних людей або погрози вчинення злочинних дiй з метою досягнення злочинних цiлей
14. Суспiльно небезпечне винне дiяння (дiя або бездiяльнiсть), вчинене фiзичною осудною особою, яка досягла вiку, з якого настає кримiнальна вiдповiдальнiсть
16. Норми, що розкривають змiст термiнiв, якi вживаються у кк, називаються
17. Точна кримiнально-правова оцiнка, конкретної небезпечної дiї в суспiльствi. Вона заключається у встановленiй вiдповiдностi мiж ознаками абсолютної небезпечно-суспiльної дiї i ознаками, передбаченого в нормах кримiнального закону
19. Є дiєю умисного спричинення власної смертi
20. Здатнiсть особи усвiдомлювати свої дiї (бездiяльнiсть)i керувати ними
21. Форма вини характерна для порушень правил безпеки руху та експлуатацiї транспорту, порушень вимог законодавства про охорону працi i безпеку виробництва, окремих службових злочинiв. Не можна недооцiнювати небезпеку необережних злочинiв
22. Вимогу щодо здiйснення квалiфiкацiї злочинiв iз вказiвкою на статтю кримiнального закону, а якщо стаття мiстить у собi частини чи пункти - то й на вiдповiдну частину або пункт встановлює принцип
23. Передбаченнiсть суспiльно-небезпечним дiянням порушення Кримiнального Кодексу
26. Для визначення тяжкостi тiлесних ушкоджень застосовуються медичний та … критерiї
29. Одна iз форм винни
30. Бiльшiсть злочинiв, передбачених роздiлом I Особливої Частини кк Злочини проти основ нацiональної безпеки мають … склад
31. Злочини, що вiдносяться до злочинiв проти основ нацiональної безпеки України
33. Субєктом неофiцiйною квалiфiкацiї злочину є
36. Навнiсть умислу або необережностi у дiях особи називають
37. Особлива частина встановлює перелiк суспiльно-небезпечних дiянь, що визнаються злочинами, який є
38. Умисне заподiяння сильного фiзичного болю або фiзичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або iнших насильницьких дiй з метою спонукати потерпiлого або iншу особу вчинити дiї, що суперечать їх волi
39. Основна функцiя кримiнального права як галузi права

По вертикали
2. Вiдмова держави вiд застосування до особи, яка вчинила злочин, призначеного їй судом покарання або вiдмова держави вiд подальшого виконання покарання щодо такої особи
4. Потерпiлою злочину Розбещення неповнолiтнiх є особа, яка не досягла … рокiв
5. Ознакою злочину передбаченого ст. 111 «державна зрада» є
8. Область що вивчає причини i умови злочину, мотиви i злочинiсть взагалi
12. Протиправне умисне або необережне спричинення смертi iншiй особi
15. Форма у якiй може вчинятися заподiяння смертi iншiй особi
18. Обовязкова ознака обєктивної сторони злочину, передбаченого ст. 153 Насильницьке задоволення статевої пристрастi неприродним способом
19. Вид субєкта злочину за ст. 154 Примушування до вступу в статевий звязок
24. Додатковий факультативний обєкт злочину Примушування до вступу в статевий звязок
25. Злочини, що вiдносяться до злочинiв проти основ нацiональної безпеки України
27. Як називаються види покарань ,якi можуть бути застосованi або як основнi,або як додатковi?
28. Вчинення розпусних дiй щодо особи, яка не досягла шiстнадцятирiчного вiку
32. Форма дiї яка вiдноситься до обєктивної сторони злочину Захоплення заручникiв
34. Це суспiльнi вiдносини, якi охороняються законом про кримiнальну вiдповiдальнiсть
35. Форма дiї яка вiдноситься до обєктивної сторони злочину Доведення до самогубства є

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Кримiнальне право (укр.)
2.
Кримiнальне право України (укр.)
3.
Аграрне право (укр.)
4.
Мiжнародне право (укр.)
5.
Цивiльне право (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Правознавство (укр.) - Громадянське право (укр.)
3.
По предмету Правознавство (укр.) - Фiнансове право (укр.)
4.
По гражданскому праву - Право власностi (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Право i держава (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы