Кросcворд по предмету Экономика - на тему Мiжнародна торгiвля (укр.)

Был запрошен кроссворд на 28 слов, смогли построить на 22 слов
Кросcворд по предмету Экономика - на тему Мiжнародна торгiвля (укр.) Кросcворд по предмету Экономика - на тему Мiжнародна торгiвля (укр.)
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
1. Об’єднання нацiональних конкурентоспроможних галузей
2. Сфера дiяльностi, що включає розробку питань створення об’єктiв промисловостi, iнфраструктури тощо у формi надання на комерцiйнiй основi рiзних iнженерно-консуль­тацiйних послуг з використання науково-технiчних, технологiчних та управлiнських розробок
6. Об єднання пiдприємцiв, якi беруть на себе здiйснення всiєї комерцiйної дiяльностi при збереженнi виробничої та юридичної самостiйностi пiдприємств, якi в нього входять
7. Визначена в контрактi чи в законi грошова сума, яку боржник зобов’язаний сплатити кредиторовi в разi невиконання чи неналежного виконання зобов’язань
8. Перiодичнi вiдрахування продавцевi (лiцензiару) за право користування предметом лiцензiйного договору, яке встановлюється у виглядi фiксованих ставок, що виплачуються лiцензiатом через узгодженi з лiцензiаром перiоди часу протягом дiї лiцензiйної угоди
9. Повернення емiгрантiв на батькiвщину на постiйне проживання
11. Пiдприємство, або група пiдприємств, якi займають домiнуюче становище на ринку, що дає їм змогу контролювати й визначати цiни
13. Це закупiвля вироблених у країнi товарiв i послуг та вивiз їх за кордон з метою передачi у власнiсть нерезидентам даної країни
14. Натуральний обмiн певної кiлькостi одного товару на iнший без використання механiзму валютно-фiнансових розрахункiв
15. Встановлення надто високих торговельних обмежень, таких, що партнери вiдмовляються вiд торгiвлi (закрита економiка без будь-яких зовнiшнiх зв’язкiв)
17. Господарське, промислове або торговельне пiдприємство, яке користується правами юридичної особи у ринковiй економiцi
18. Це витрати окремих осiб, фiрм та уряду даної країни на придбання товарiв та послуг, що виробленi в iнших країнах
19. Заява чи iнша поведiнка адресата оферти, яка виражає його згоду з офертою

По вертикали
1. Умови, коли експортер (консигнант) постачає товари на склад посередника (консигнатора) для реалiзацiї на ринку протягом певного термiну
3. (як форма платежу) передача експортером доручення своєму банку на отримання вiд iмпортера певної суми платежу проти пред’явлення йому вiдповiдних товарних документiв
4. Дозвiл, який видає власник технiчної (лiцензiар), захищеної або незахищеної патентом, зацiкавленiй сторонi (лiцензiату) на використання цiєї технологiї протягом певного часу i аз певну плату
5. Економiчна теорiя, що ґрунтується на визначальнiй ролi грошової маси, яка знаходиться в обiгу, в стабiлiзацiї економiки, її функцiонуваннi й розвитку
10. Врегулювання спорiв шляхом прийняття рiшення суддями
12. Зобов’язання поручника вiдповiдати перед кредитором за виконання контракту боржником за умови його невиконання чи неналежного виконання
13. Заборона експорту окремих товарiв до даної держави або заборона iмпорту окремих товарiв з цiєї держави
16. Допустимий розмiр обсягiв експорту/iмпорту товарiв (робiт, послуг) та транзиту товарiв певної номенклатури в натуральному або вартiсному виглядi, що визначається державами на певний перiод часу
18. Замовлення на купiвлю товарiв вiд iмпортера, яке отримується комiсiонером

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Похожие категории

1.
Мiжнародна торгiвля (укр.)
2.
Мiжнародна економiка (укр.)
3.
Информатика (укр.)
4.
Економетрика (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По экономике - Мiжнародна економiка (укр.)
2.
По экономике - Торгiвля цiнными паперами (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Управлiння персоналом (укр.) - Колектив (укр.)
5.
По экономике - Рефiнансування (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы