Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему Фiнансова система (укр.)

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 25 слов
Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему Фiнансова система (укр.) Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему Фiнансова система (укр.)
 
По горизонтали
1. потоки грошових коштiв i пов’язанi з ними фiнансовi вiдносини на свiтовому ринку є… мiжнародних фiнансiв
6. Яке право це система правових норм, що регулюють суспiльнi вiдносини у сферi збирання та використання органами влади коштiв для забезпечення виконання функцiй держави
10. Це припущення, яке перевiряють експериментально з можливих розвязань проблеми
12. Назвiть перший роздiл балансу фiнансових ресурсiв i витрат державм
13. Елемент правової норми, що встановлює невигiднi наслiдки у разi порушення правила, визначеного диспозицiї
17. Як називаються грошовi фонди, якi створюються в процесi розподiлу, перерозподiлу
19. Назвiть другий роздiл балансу фiнансових ресурсiв i витрат держави
21. Функцiя мiжнародних фiнансiв– сутнiсть її полягає в тому, що мiжнароднi фiнанси – не лише iнструмент розподiлу i перерозподiлу, але й iнструмент контролю за дiяльнiстю суб’єктiв обмiнно-розподiльних вiдносин.
24. Який фонд формують сукупнi витрати третьої групи

По вертикали
2. Фонди, якi входять до складу державного бюджету, фiнансування видатiкв яких здiйснюється за рахунок коштiв держбюджету
3. Функцiя мiжнародних фiнансiв, суть якої полягає у прийняттi узгоджених рiшень щодо мiжнародних фiнансiв, розробленнi поточної та стратегiчної мiжнародної фiнансової полiтики.
4. Пасивна банкiвська операцiя
5. Яка норма загальнообовязкова, формально-визначена правило поведiнки встановлене або санкцiоноване державою як регулятор суспiльних вiдносин, яке офiцiйно закрiплює мiру свободи i справедливостi вiдповiдно до суспiльних, групових та iндивiдуальних iнтересiв населення країни, забезпечується всiма заходами державного впливу, аж до примусу
7. юридичнi та фiзичнi особи, комерцiйнi банкiвськi установи, брокерськi фiрми, контори й окремi брокери, державнi установи є… валютного ринку
8. Центральний елемент правової норми, в якiй зазначаються права або обовязки субєктiв
9. Якi правовi норми загально обовязковi приписи компетентних державних органiв з приводу мобiлiзацiї, розподiлу i використання коштiв централiзованих та децентралiзованих фондiв, якi вираженi в категорiйнiй формi й забезпеченi примусовою силою держави
11. Збiр з фiзичних чи юридичних, обумовлений вiдмiнними параметрами
13. Розмiр податкiв у фiнансових ресурсiв це похiдна вiд наявної фiнансової…
14. До фонду нагромадження належать витрати
15. Що впливає на структуру фiнансових ресурсiв у державi
16. Ресурси, що утворюються на рiвнi держави, окремих адмiнiстративно-територiальних одиниць, галузевих обєднань
18. Залежно вiд цiльового призначення державнi цiльовi фонди подiляють на соцiальнi та
20. Орема ланка фiнансової системи, що вiдображає вiдносини з приводу формування i використання страхових фондiв
22. Удосконалення фiнансових вiдносин є головною умовою посилення впливу фiнансiв на процес…
23. офiцiйне зниження курсу нацiональної грошової одиницi щодо валюти iнших країн

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Теорiя держави i права (укр.)
2.
Податкова система (укр.)
3.
Банкiвська система (укр.)
4.
Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП)
5.
Налоговая система

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Цiльовi фонди держави (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова безпека держави (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Мiжнароднi фiнанси та фiнансова безпека держави (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова система України (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фонди (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы