Кросcворд по предмету Адмiнiстративне право (укр.) - на тему Державне управлiння (укр.)

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 19 слов
Кросcворд по предмету Адмiнiстративне право (укр.) - на тему Державне управлiння (укр.) Кросcворд по предмету Адмiнiстративне право (укр.) - на тему Державне управлiння (укр.)
 
По горизонтали
6. Зiбрання суддiв вiдповiдного суду, на якому вони обговорюють питання внутрiшньої дiяльностi цього суду та приймають колективнi рiшення з обговорюваних питань
9. Визначення судом змiсту норми права в установленому законом порядку
10. Судовий орган в цiлому або його структурний пiдроздiл, що виконує певну процесуальну функцiю при здiйсненнi правосуддя
11. Рiзновид юридичної вiдповiдальностi, що полягає в накладеннi на суддю, який порушив норми законодавства та суддiвської етики, стягнень матерiально-правового, органiзацiйного чи особистiсного характеру
13. Обсяг процесуальних повноважень суду по вирiшенню судової справи
17. Територiя, на яку поширюється юрисдикцiя суду
18. Повноваження вiдповiдних органiв по розгляду юридичних справ з винесенням по них юридично обов’язкових рiшень

По вертикали
1. Орган суду, який здiйснює органiзацiйно-методичне та iнформацiйне забезпечення його дiяльностi
2. Принципи судової влади, якi визначають змiст норм, що регулюють вiдносини, котрi виникають при судовому розглядi цивiльних, кримiнальних, госпо-дарських, адмiнiстративних та iнших справ i є характерними для будь-якої процедури розгляду судової справи i для всiх видiв судочинства
3. Принципи, що визначають змiст норм та регулюють органiзацiю судової системи, структуру її органiв, статус суддiв
4. Посадова особа, яка перебуває на державнiй службi в органах прокуратури i має повноваження по здiйсненню покладених на прокуратуру функцiй вiдповiдно до встановленої компетенцiї
5. Центральний ор-ган виконавчої влади, який служить суспiльству шляхом забезпечення охорони прав i свобод людини, протидiї злочинностi, пiдтримання публiчної безпеки i порядку
7. Iнстуцiональний принцип судової влади,за яким судова влада здiйснюється неупереджено,лише на основi закону,виключаючи будь-яку особисту заiнтересованiсть її носiїв у результатах вирiшення справи
8. Спосiб оскарження судових рiшень, якi всту-
12. Функцiя реалiзацiї судової влади, яка здiйснюється судом шляхом розгляду та вирiшення у судовому засiданнi цивiльних, кримiнальних, адмiнiстративних та господарських справ та застосування норм права до спiрних правовiдносин
14. Iнстуцiональний принцип судової влади, який означає вiдкритiсть, прозорiсть, iнформацiйну доступнiсть судової влади, її органiзацiї i функцiонування
15. Пiдзаконна дiяльнiсть щодо самостiйного колективного вирiшення професiйними суддями через виборнi органи або безпосередньо їх колективами питань внутрiшньої дiяльностi судiв i суддiвського корпусу, що здiйснюється у встановлених законом межах
16. Громадяни України, якi у випадках, передбачених процесуальним законодавством, залучаються для роз-гляду по першiй iнстанцiї судових справ спiльно з професiйними суддями
19. Особа, яка виявила бажання зайняти посаду суддi, вiдповiдає встановленим законодавством вимогам, пройшла спецiальну пiдготовку i склала квалiфiкацiйний iспит та щодо якої внесене подання вiдповiдному органу про призначення чи обрання на посаду суддi

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Стратегiчне управлiння (укр.)
2.
Корпоративне управлiння (укр.)
3.
Управлiння персоналом (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По административному праву - Державне управлiння (укр.)
2.
По предмету Цiноутворення (укр.) - Державне регулювання цiн (укр.)
3.
По экономике - Державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (укр.)
4.
По экономике - Державне програмно-цiльове планування (укр.)
5.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Державне регулювання корпоративного сектора (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы