Кросcворд по предмету Фiлософiя (укр.) - на тему Антична фiлософiя (укр.)

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 25 слов
Кросcворд по предмету Фiлософiя (укр.) - на тему Антична фiлософiя (укр.) Кросcворд по предмету Фiлософiя (укр.) - на тему Антична фiлософiя (укр.)
 
По горизонтали
2. Течiя в захiдноєвропейськiй культурi епохи Вiдродження, яка визнає людину найвищою цiннiстю у свiтi
4. Арабський фiлософ i лiкар, представник арабського аристотелiзму
6. Подiлили матерiальний свiт на недiлиi частинки
7. Основне положення, що слiд сприймати як незаперечну iстину за будь-яких обставин
9. Фiлософське вчення, засноване на працях Конфуцiя
11. Культурно-фiлософський рух, що ґрунтувався на iдеалах гуманiзму та орiєнтувався на спадщину античностi
12. Прихильники мусульманського схоластичного богословя
13. Автор гелiоцентричної теорiї побудови Сонячної системи
14. Лао-цзи вважав її не потрiбною метушнею
16. Фiлософiя 6-4 ст. до н.е
17. Китайське традицiйне вчення, в якому присутнi елементи релiгiї, мiстики, ворожiння, шаманiзму, медитацiй, а також традицiйної фiлософiї й науки.
18. Вперше вжив слово «фiлософiя» i назвав себе «фiлософом»
19. За Пiфагором, початком всього є…
20. Використання хитростi i лукавства в управлiннi державою або взагалi в адмiнiструваннi
23. Першооснова свiту
24. Автор вчення обєктивного iдеалiзму

По вертикали
1. Фiлософiя перекладається як «любов до ********»
3. Вчення, яке стверджує, що Бог є творцем свiту, але не є творцем зла
5. Автор книги-утопiї Мiсто Сонця
8. Позначення загальних iдей у середньовiчнiй фiлософiї
9. Основним принципом античної фiлософiї був
10. Християнська фiлософiя, викладена у творах батькiв церкви
15. Острiв, на якому було створено iдеальне суспiльство
21. Закон згiдно з яким праведнi або грiховнi дiї людини визначають її долю
22. Першооснова свiту за Анаксимандром

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы