Кросcворд по предмету Страхування (укр.) - на тему Общий (укр.)

Был запрошен кроссворд на 10 слов, смогли построить на 10 слов
Кросcворд по предмету Страхування (укр.) - на тему Общий (укр.) Кросcворд по предмету Страхування (укр.) - на тему Общий (укр.)
 
По горизонтали
2. Розробник системи соцiального страхування на випадок безробiття в Англiї в 1908 та 1915 роках
3. Письмова угода мiж страхувальником i страховиком, яка засвiдчує, що страховик бере на себе зобовязання у разi настання страхового випадку виплатити страхову суму або в межах страхової суми вiдшкодувати збиток страхувальниковi чи iншiй особi
4. Функцiя страхування, яка полягає у накопиченнi страховиком певного капiталу достатнього для забезпечення покриття збиткiв заподiяних страхувальниковi
5. Сукупнiсть прав i обовязкiв страховика по охорони та захисту майнових та iнших iнтересiв страхувальника
8. Cкыльки % отримує страхувальни вiд нещасних випадкiв на транспортi за 1 групу iнвалiдностi
9. В законах якого царя передбачалось укладання угоди мiж учасниками торгового каравану про спiльну вiдповiдальнiсть за збитки
10. Ризик-… - це сукупнiсть послiдовних заходiв антиризикової дiяльностi, застосування яких мають комплексний, системний характер

По вертикали
1. Вид страхування який виник в 19 столiттi, коли страхова компанiя передає частину своїх ризикiв iншiй страховiй компанiї
6. Форма страхування, що грунтується на принципах обовязковостi як для страхувальника, так i для страховика
7. Висококвалiфiкована i вiдповiдальна особа страховика, що уповноважена виконувати необхiднi процедури по розгляду пропозицiй i прийняттю ризикiв на страхування

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
Страхування (укр.)
3.
Майнове страхування (укр.)
4.
Соцiальне страхування (укр.)
5.
Соцiальне страхування (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Страхування (укр.)
3.
По предмету Страхування (укр.) - Майнове страхування (укр.)
4.
По предмету Охорона працi (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)
5.
По предмету Страхування (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы