Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему Види, форми i функцiї грошей (укр.)

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 11 слов
Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему Види, форми i функцiї грошей (укр.) Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему Види, форми i функцiї грошей (укр.)
 
По горизонтали
4. Функцiя, в якiй грошi є посередником в обмiнi товарiв i забезпечують їх обiг
5. Взаємозвязок мiж грошовою базою та грошовою масою характеризує грошовий …
11. Акцiї, що надають їх власникам переважнi, стосовно власникiв простих акцiй, права на отримання частини прибутку акцiонерного товариства у виглядi дивiдендiв та на отримання частини майна акцiонерного товариства у разi його лiквiдацiї, а також надають права на участь в управлiннi акцiонерним товариством у випадках, передбачених законодавством

По вертикали
1. Право вилучати з речей їхнi кориснi властивостi
2. Частина ринку позикових капiталiв, де здiйснюються переважно короткостроковi (вiд одного дня до одно­го року) депозитно-позиковi операцiї, що обслуговують головним чином рух оборотного капiталу фiрм, короткострокових ресурсiв банкiв, установ, держави i приватних осiб
3. Письмове доручення банку здiйснити грошовий платiж з рахунка чекодавця на рахунок чековласника
6. Концепцiя, за якої грошi виникли як наслiдок певної рацiональної угоди мiж людьми через необхiднiсть видiлення спецiального iнструменту для обслуговування сфери товарного обiгу
7. Iнфляцiя, що вимiрюється двозначними чи трьохзначними числами
8. Зановники цього вчення ототожнювали багатсво з накопиченням дорогоцiнних монет
9. Система грошового обiгу, яка всупереч традицiйним уявленням металiстiв передбачала не безпосереднiй розмiн кредитних грошей на золото, а розмiн їх на валюти провiдних iмперiалiстичних держав
10. Пiдхiд до вивченна попиту на грошi, застосований Кейнсом - теорiя переваг …

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Грошi та кредит (укр.)
2.
Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
Грошi (укр.)
4.
Кредит (укр.)
5.
Кредит (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По экономике - Грошi та кредит (укр.)
2.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Грошi (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Кредит (укр.)
5.
По предмету Банкiвська справа (укр.) - Кредит (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы